มร.ชร. มอบแล้ว 6 ผ้าไตรพระราชทาน กก.ส่งเสริมม.เน้นคุณภาพเป็นหลัก
มร.ชร. มอบแล้ว 6 ผ้าไตรพระราชทาน กก.ส่งเสริมม.เน้นคุณภาพเป็นหลัก


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:04:54


          อธิการบดี มร.ชร. มอบผ้าไตรพระราชทานแก่ ศูนย์ฯ ต่างๆ แล้ว 6 แห่ง ตามโครงการ “บรรพชาอุปสมบทฯ” ปี 60 เพื่อถวายฯ แด่ สมเด็จพระเทพฯ คล้ายวันพระราชสมภพ 1 - 2 เม.ย.นี้ กก.ส่งเสริม-ผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่อง คุณภาพโอกาสได้บวชเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติฯ
          เมื่อวันที่ 24 มี.ค. เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาฯ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการ “บรรพชาและอุปสมบททายาทพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 60 ระหว่างวันที่ 1–2 เมษายน นี้ ที่ มหาวิทยาลัย และ 6 วัด เครือข่ายในจังหวัดเชียงราย – พะเยา ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริม ให้เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้รับ การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา การอนุรักษ์และ สืบทอดประเพณี อันดีงามของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วย 
          สำหรับวัดเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา รวม 6 ศูนย์ ได้แก่ ร.ร.วัดสันหนองบัว อ.พญาเม็งราย, วัดท่าข้าม อ.เชียงของ, วัดแม่คำ อ.แม่จัน, วัดเจดีหลวง อ.แม่สรวย , ร.ร.วัด หนองบัวพิทยา อ.เวียงป่าเป้า และวัดพระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยามาร่วมพิธีในการรับผ้าไตรพระราชทาน ซึ่งปีนี้มีผู้สมัครบรรพชา จำนวน 3,004 รูป อุปสมบท 469 รูป รวมทั้งสิ้น 3,482 รูป (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560) โดยมี ผศ.เฉลียว ประสิทธิวิเศษ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี และ นายนิคม อัสสะรัตนะสุขิน ผอ.กองพัฒนา นักศึกษา มร.ชร. ร่วมพิธีในครั้งนี้ 
          อธิการบดี กล่าวว่า โครงการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยความอุปถัมภ์ของ ดร.อภัย จันทนจุลกะ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ ,ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ และ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมฯ คนสำคัญ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ คนอื่นๆ รวมเจ้าภาพร่วมทุกคน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนา เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนี้ โดยจะเน้นคุณภาพการมีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็น หลัก และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  116 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th