ส.หลากหลายมร.ชร.รุกสร้างสวนในลาว
ส.หลากหลายมร.ชร.รุกสร้างสวนในลาว


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:02:31

           สถาบันหลากหลายทางชีวภาพฯ มร.ชร. ร่วมมือ วค.หลวงพระบาง นำโครงการ อพ.สธ. ร่วมจัดตั้ง สวนพฤกษศาสตร์ใน สปป.ลาว พร้อมให้โควตา เรียน ป.โท-เอก ด้านความหลากหลายที่เมืองไทย หวังผลด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯข้ามฝั่งโขง ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ
           อ.ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผอ. สถาบันความหลากหลายทาง ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบัน ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี 2545 นอกจากจะให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แล้วยังให้ความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ด้วย ที่วิทยาลัยครูหลวงพระบาง ร่วม 10 ปีมาแล้ว จนปัจจุบันก็ยังเป็นเครือข่ายทางวิชาการด้วย 
           ในปีนี้ยังมีโครงการจะไปสร้างสวนพฤกษศาสตร์ที่นั่นด้วย โดยจะมีผู้บริหารจาก มร.ชร. บางส่วนเดินทางไปดูสถานที่และ ออกแบบสวนพฤกษศาสตร์ให้พร้อมในเร็วๆ นี้เพื่อให้ คณาจารย์และนักศึกษาที่วิทยาลัยครูหลวงพระบาง รวมทั้งชาวบ้านได้ รวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นและนกท้องถิ่น ของ สปป.ลาว ที่มีความหลากหลายคล้ายๆ กับเมืองไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนด้วยกันเพียงแต่ มีแม่น้ำโขงมาขวางกั้นเท่านั้น ได้อนุรักษ์พืชพรรณและนกที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ต่อไปเหมือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราที่ เคยอนุรักษ์สะสมจนสามารถจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้อย่างสมบูรณ์ จนวิทยาลัยครูหลวงพระบางได้นำแบบ อย่าง และหลักคิดไปทำเหมือนเราซึ่งก็สวยงามและมีคุณค่าทาง วิชาการต่อเยาวชนคนรุ่นต่อไป 
           “จากความร่วมมือที่ผ่านมาทำให้ มร.ชร. เป็นที่ยอมรับในเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสัมมนา รวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกันที่มีมาโดยตลอด รวมทั้ง มร.ชร. เองก็ให้โควตาแก่อาจารย์ที่นั่นมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ทางด้าน “สหวิทยาการความหลากหลายทางชีวภาพ” ด้วย ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาอะไรก็ได้ ที่สนใจด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับทางด้านทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโดยมีการผสมผสานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ ด้านต่างๆ ทั้งหลายเข้าด้วยกัน” ผอ.สถาบันความหลากหลาย กล่าว 
           ความสำคัญของวิชานี้ ปัจจุบันจะบรรจุไว้ในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์สำหรับผู้ที่จะไปเป็นครูจะได้มีความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้นักเรียนรวมทั้งสามารถจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้มองเห็นความสำคัญร่วมกัน อนุรักษ์พืชในท้องถิ่นต่อไป รวมทั้งให้ช่วยกันทำฐานข้อมูลทรัพยากรด้านพืชพรรณในท้องถิ่นให้คงอยู่ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป อ.ดร.ศรีวรรณ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  60 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th