หม่อนไหม มร.ชร. เจ๋งสร้าง “กระดาษใยไหม” จากพันธุ์ “ราชภัฏเชียงราย1”
หม่อนไหม มร.ชร. เจ๋งสร้าง “กระดาษใยไหม” จากพันธุ์ “ราชภัฏเชียงราย1”


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:00:04

          ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมมร.ชร.เจ๋ง พัฒนาสายพันธุ์ ไหมใช้โปรตีนฯ สร้างกระดาษใยไหมได้เป็นผลสำเร็จ และส่งเสริมจนประชาชนมีรายได้จากเดิมชื่อ “นางน้อยราชภัฏ” มาเป็น “ราชภัฏเชียงราย” 
          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ทำถวาย เพื่อสนองพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ อยู่หลายพระองค์ สืบเนื่องตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูเชียงรายจนปัจจุบัน เช่น สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อาเซียน มีศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมและเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยด้วย 
          เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายกวินท์ จิตอารีย์ นักวิชาการเกษตรศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหม มร.ชร เปิดเผยว่า ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้ส่งเสริมชาวบ้านในเขต อ.เวียงชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้ประกอบอาชีพการเลี้ยงไหมและปลูกหม่อนใบหม่อนเพื่อส่งเสริมอาชีพและนำรายได้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว ได้แก่บ้านสมานมิตร อ.เวียงชัย และบ้านป่าเลา อ.เวียงเชียงรุ้ง จนทำให้เขามีรายได้ที่สามารถจะ เลี้ยงตัวเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
          สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหม ในปัจจุบันก็คือเราสามารถผลิตและพัฒนา “กระดาษใยไหม” ได้ จนสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้มีมาตรฐานเดียวกันจากโปรตีน “เซลิซีน หรือ เซซิริน” จากตัวไหมเพื่อให้ได้เส้นใยหนา - บาง ได้แบบเดียวกันจากตัวไหม ให้มันปล่อยใยไหมในเฟรมที่เรากำหนด ได้เป็นกระดาษใยไหมคล้ายแผ่นกระดาษสา ขนาด 60 x 80 ซ.ม. แต่มีสีเหลืองอร่าม ซึ่งสามารถนำไปประดิษฐิ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการได้ ตนเคยให้นักศึกษาเอกคหกรรมศาสตร์นำไปออกแบบเป็นกระเป๋าถือและนักศึกษาเอกคหกรรมศาสตร์นำไปออกแบบเป็น กระเป๋าถือและพวงมาลัยแล้วสวยงามดี ราคาซื้อขายในตลาด ราคาแผ่นละกว่า 100 บาท นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบ เป็นส่วนประกอบเครื่องสำอางได้อีกด้วย
          “พันธุ์ใหม่ที่เราใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกในขณะนี้ เดิมชื่อพันธุ์ “นางน้อยราชภัฏ” ในสมัย ผศ.ประยูร ห่วงนิกร เป็น ผอ. ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นพันธุ์ “ราชภัฏเชียงราย1” โดยคณะ กรรมการที่เกี่ยวข้องพบว่าชื่อเดิมชื่อนางน้อยราชภัฏ ไปซ้ำกับที่อื่น เลยต้องเรียกชื่อใหม่ดังกล่าว” นักวิชาการเกษตรศูนย์การเรียนรู้ หม่อน ไหมฯ มร.ชร. กล่าว 
          สำหรับโครงการดังกล่าวเมื่อปี 2556 “ชมรมกลุ่มเกลียวเชือก” มร.ชร. เคยทำโครงการกระดาษจากใยไหมมาก่อนนี้แล้ว โดยทำ โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จนได้รับ รางวัลชนะเลิศ โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโครงการนี้มาแล้ว ใน ปัจจุบัน ทางศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมฯ นักวิชาการได้พัฒนาการ ทำกระดาษจากใยไหมให้พัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเนื้อกระดาษ มีความเหนียวและนุ่มนวล ส่วนสีสันของใยไหมก็มีความสดใส มีแววเปล่งประกายแวววาว อีกทั้งสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบทาง ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้หลายชนิดเป็นที่ต้องการของ ตลาดในญี่ปุ่น ปัจจุบันทำให้กลุ่มชาวบ้านดังกล่าวมีอาชีพและ รายได้ที่มั่นคง มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นลำดับ ความสำเร็จ ครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของมหาวิทยาลัย


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  320 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th