จัดบวชใหญ่พระ-เณร ร่วม 4,000 รูป เทิดพระเกียรติพระเทพฯ
จัดบวชใหญ่พระ-เณร ร่วม 4,000 รูป เทิดพระเกียรติพระเทพฯ


เมื่อวันที่ : 2017-05-01 23:54:43

          มร.ชร.-กก.ส่งเสริมฯ จัดบรรพชา-อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1-2 เม.ย. นี้ รับอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปเขต เชียงราย - พะเยา เพื่อจรรโลงศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี สนใจสมัครบวชฟรีตั้งแต่วันนี้
          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ “บรรพชาและอุปสมบท ทายาทพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1–2 เมษายน นี้ ที่มหาวิทยาลัย และวัดเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย–พะเยา ทั้งนี้เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา การอนุรักษ์ และสืบทอดประเพณี รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นให้ยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของมร.ชร.
          ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า ด้วยวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดบรรพชาครั้งนี้จึงเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วย โดยมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับวัดเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา รวม 6 ศูนย์ และจะจัดพิธีบวช ที่วัดและโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดสันหนองบัว อ.พญาเม็งราย,วัดท่าข้าม อ.เชียงของ, วัดแม่คำ อ.แม่จัน, วัดเจดีหลวง อ.แม่สรวย , โรงเรียนวัดหนองบัว พิทยา อ.เวียงป่าเป้า และวัดพระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยาโดยรับ สมัครเยาวชนอายุ 10 ปีขึ้นไป และประชาชนในจังหวัดเชียงรายและ จังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการบรรพชาและอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปีนี้ มีผู้สมัคร 3,528 รูป (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560)
          “การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ดร.อภัย จันทนจุลกะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ได้เล็งเห็น ความสำคัญในด้านการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับการ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะเป็นช่วงปิดภาคเรียนจึงเหมาะ สำหรับที่จะให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการศึกษาธรรมะเพื่อ กล่อมเกลาจิตใจให้ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา” อธิการบดี มร.ชร.กล่าว
          สนใจสอบถามและสมัครได้ที่วัดและโรงเรียน ดังนี้ วัดสันหนองบัว อ.พญาเม็งราย, วัดท่าข้าม อ.เชียงของ, วัดแม่คำ อ.แม่จัน, วัดเจดีย์ หลวง อ.แม่สรวย, โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ.เวียงป่าเป้า และ วัดพระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0-5377-6000 ต่อ 1700 และ 0-5377-6019 ได้ทุกวัน รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  95 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th