ศูนย์ตรวจคุณภาพฯ มร.ชร. มาตรฐานโลก! ตรวจที่นี่ที่เดียวจบ
ศูนย์ตรวจคุณภาพฯ มร.ชร. มาตรฐานโลก! ตรวจที่นี่ที่เดียวจบ


เมื่อวันที่ : 2017-05-01 23:49:58

          คิวแล็บ-ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐาน–เพาะเนื้อเยื่อ พืช มร.ชร. ผลงานเลื่องลือระบือไกล นำหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ไปช่วยเหลือชุมชน เพื่อพัฒนา ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่วนอีกงานด้านตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอาหาร น้ำ และ ผลิตภัณฑ์ ก็ได้มาตรฐานระดับโลก ตรวจที่เดียว ยอมรับกันทั่วโลก
          ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ตนเองมีภารกิจรับผิดชอบงานทางด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ตั้งขึ้นในสมัยอดีตอธิการบดี ผศ.ดร.มาณพ ภาษิต- วิไลธรรม อยู่ด้วยกัน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์บริการและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์ และ ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มร.ชร. ภายใต้หลักคิดการทำงานเพื่อชุมชน โดยการนำเอา “วิทยาศาสตร์ไปสู่ชุมชน” เพราะตนเองเคยเป็นอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มาก่อน 
          ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าวว่า ศูนย์ฯ ทั้ง 2 มีบุคลากรที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมตามศาสตร์ที่ตนเองที่เชี่ยวชาญทั้ง 2 ศูนย์ จำนวน 10 คน มีทั้ง นักเคมี นักจุลชีววิทยา สามารถทำงานได้ตามความเชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ทั้งด้านตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์ และ ด้านการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช ซึ่งได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนและให้บริการวิชาการกับโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งชุมชนที่อยู่บนดอยสูงที่ห่างไกล ทุรกันดาร อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยแก้ปัญหาและยกระดับฐานะทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการนำเอานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายและสามารถทำเองได้ไปแนะนำและช่วยเหลือพวก เขาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ด้วยการปลูกพืชทดแทน เช่น “ดอกเก๊กฮวย” ทั้ง 4 สายพันธุ์ พัฒนามาเป็นชาเก๊กฮวย เพื่อสุขภาพชั้นเยี่ยม สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผู้ปลูกจนติดตลาดมาแล้ว ไปให้ชาวบ้านที่ดอยสะโง๊ะ อ.เชียงแสน ปลูกทำให้เขามีรายได้สูงขึ้น ลดการเผาป่า เผาไร่ ทำลายสิ่งแวดล้อม จากที่ เคยปลูกข้าวโพด และกำลังมีโครงการร่วมมือกับพุทธอุทยานวัดดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม ด้านป่าไม้ นอกจากนี้ งานของศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่โดดเด่น คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ “ไม้สักทองพันธุ์เสาชิงช้า” ที่กำลังจะสูญพันธุ์ จาก จ.อุตรดิตถ์ เป็นผลสำเร็จ นำไปปลูกในที่ต่างๆ และในบริเวณ มร.ชร. ด้วยจนสูงหลายเมตรแล้ว เป็นต้น 
          “งานของศูนย์ฯ ที่สำคัญที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ คือ ศูนย์บริการ และตรวจสอบมาตรฐานฯ หรือ คิวแล็บ (“Q” lab) เป็นศูนย์ที่ได้รับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลโลก คือ มาตรฐานเดียว ทดสอบครั้งเดียว ยอมรับกันทั่วโลก (One Standard One test Accepted everywhere) ที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 13 ด้าน ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล เนื่องจากมีคณะกรรมการจากส่วนกลาง มาตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐานเราทุกๆ ปี 
          ปัจจุบันมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท และเอกชน มาใช้บริการและได้ใบรับรองมาตรฐานไปแล้ว และที่ผ่านมาเมื่อปี 2559 มีทั้งสิ้น 75 หน่วยงาน เช่น เทศบาล อบต. อบจ. โรงแรม โรงพยาบาล การท่าอากาศยานเชียงราย ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน น้ำดื่มราชภัฏ และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ เป็นต้น ปัจจุบันก็มี นักศึกษาจากหลาย มหาวิทยาลัยมาฝึกงานที่เราด้วย อีกทั้งนักศึกษา ทั่วไป ตามโรงเรียนต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถไป เรียนรู้ที่ศูนย์ของเราได้ ผู้สนใจติดตอ่สอบถาม โทร.053-776054” ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ มร.ชร. กล่าว 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  266 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th