สภาฯ สา’สุขชุมชนเลือกคนเก่ง มร.ชร. “อ.สพรรณ” นั่งเก้าอี้บอร์ด
สภาฯ สา’สุขชุมชนเลือกคนเก่ง มร.ชร. “อ.สพรรณ” นั่งเก้าอี้บอร์ด


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 04:21:11

 

        สภาการสาธารณสุขชุมชน เลือกคนเก่งราชภัฏเชียงราย “อ.สุพรรณ” คณบดีวิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. นั่งเก้าอี้ใหญ่อนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนกว่า 200 หลักสูตร จาก 76 ม. เผย อ.ราชภัฏเชียงราย ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 1 ใน 8 ม.ดังในประเทศ คุม ม. และ สถาบันจะเปิดสอน, รับปริญญา, อนุฯ ฯลฯ ต้องผ่านการตรวจเข้มมาตรฐานและคุณภาพ
          นายไพศาล บางชวด นายกสภา การสาธารณสุขชุมชน กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยในหนังสือลงนาม ในคำสั่งที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่า ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรอง หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย จากหลายมหาวิทยาลัยและจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข ชุมชน พ.ศ. 2556 ในการแต่งตั้งครั้งนี้ได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นคณะอนุกรรมการ สภาการสาธารณสุข ชุมชน รับรองหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย โดยคณะอนุกรรมการ อนุกรรมการรับรองหลักสูตรนี้ จะมีหน้าที่ในการกลั่นกรองหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทุกระดับ ที่เปิดสอนทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 200 หลักสูตร จาก 76 มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้ ความเห็นชอบหลักสูตร ก่อนที่จะนำส่ง สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 
          หนังสือแต่งตั้งดังกล่าวระบุว่า คณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตร สภาการสาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วย บุคคลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จำนวน 14 คน และมาจากคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 8 แห่งดังนี้ 
          1.คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานอนุกรรมการ 
          2.คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
          3.คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น 
          4.คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
          5.คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
          6.คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 
          7.คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
          และ 8.ผู้อำนวยการ สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
          “สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีดังนี้คือ กลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอนการศึกษาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ที่จะเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา, รับรอง ปริญญาบัตร อนุปริญญาฯ ประกาศนียบัตร ฯลฯ, การรับรองสถาบันที่จะเปิดสอนในหลักสูตร ควบคุมมาตรฐานคุณภาพสถาบัน การศึกษาที่เปิดสอน และอื่นๆ” เอกสารคำสั่งระบุ 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  50 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th