เทิดพระเกียรติ ร.9 พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน มรภ.ทั่วไทยทำถวาย ร.10
เทิดพระเกียรติ ร.9 พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน มรภ.ทั่วไทยทำถวาย ร.10


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 04:08:23

           ระดมตัวแทนหัวกะทิ 38+2 มรภ.ราชภัฏทั่วไทย รวมผลงานเยี่ยมแต่ละแห่ง ที่เคยทำภารกิจสนอง พระราชดำริ ร.9 พระผู้พระราชทานชื่อและตรา ประจำพระองค์ เพื่อสำนึกฯ และน้อมเกล้าฯ ถวาย อาลัยฯ ตามมติที่ประชุม ทปอ.มรภ. ที่ภูเก็ต
           ที่ห้องประชุมงาช้าง รร.แพร่นครา จ.แพร่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม เวลา 09.33 น. คณะกรรมการจัดทำหนังสือ “พระผู้ทรงเป็น ครูแห่งแผ่นดิน” ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จัดประชุมทำหนังสือ ตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏ (มรภ.) ตามคำสั่งสำนักงานที่ประชุมอธิการบดี ทปอ.มรภ. 016/2559 26 ธันวาคม 2559 โดยการประสานงานของ อาจารย์(อ.) ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ผู้แทนคณะทำงานภูมิภาค-ภาคเหนือ ทั้งนี้มี นายชาญชัย สุวรรณวัฒน์ เลขานุการที่ประชุมอธิการบดี มรภ. เป็นประธานใน พิธีเปิด และกล่าวถึงนโยบาย และหลักคิด การทำงานครั้งนี้ด้วย
            นายชาญชัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือครั้งนี้ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับพระราชทานชื่อและตรา พระราชลัญจกรจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีภารกิจและงานอะไรบ้างที่ มรภ. 38+2 แห่ง (+2=มรภ.กาฬสินธุ์ และสวนดุสิต ที่แยกตัวไปเป็นมหาวิทยาลัย อื่น เนื่องจากเคยเป็น มรภ.มาก่อน) และแต่ละแห่งได้ทำงานอะไร บ้างที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น ที่ให้สมกับคำที่เรามักจะพูดกันอยู่ เสมอว่า “ราชภัฏ คือ คนของพระราชาและเป็นข้าของแผ่นดิน” ทั้งๆ ที่ภารกิจของ มรภ. ได้ บัญญัติไว้ในมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. มรภ. 2547 ตนเองเชื่อว่าทุก มรภ. ได้ทำอยู่แล้ว ทั้งงานด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งงานทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่หลากหลาย ตามสาระสำคัญของ บทที่ 8 ในหนังสือที่จะพิมพ์ เพื่อเทิดทูนพระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ 9 คือ “ราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ได้สนองพระราชปณิธานและสืบสานพระราชดำริอย่างไร” ภารกิจทั้งหลายล้วนเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เราจึงต้องระดมความคิดจากทุก มรภ. เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ดังกล่าวเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ให้พระองค์ทรงทราบใน วโรกาสที่ เหมาะสมต่อไป 
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมครั้งนี้ ยังมีคณะบรรณาธิการ ที่จัดทำหนังสือ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เดินทางจาก กทม. มาให้แนวคิดและวิธีการเขียนเรื่องราว ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ด้วย ที่เกี่ยวของกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ ซึ่งประกอบ ด้วย นายวิชเทพ ฤาชาฤทธิ์ นายเสกสรร สิทธาคม และ นายต่อศักดิ์ ประสาสน์ศิลป์ โดยทั้ง 3 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ รอบรู้ในวิชาชีพสื่อมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ระดับชาติ ในปัจจุบัน 
           ก่อนจบการประชุม อ.ดร.เบญจวรรณ ผู้แทนประสานงาน คณะทำงานภูมิภาค-ภาคเหนือ กล่าวว่า ขอบคุณคณะบรรณธิการ และอาจารย์ ที่เป็นตัวแทนแต่ละ มรภ. ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ มรภ.เชียงราย, เชียงใหม่, ลำปาง อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, กำแพงเพชร, นครสวรรค์ และ มรภ. พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ที่ให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งนี้ และตนเองก็มีความภาคภูมิใจมาก ที่มีส่วนในการทำหนังสือที่สำคัญครั้งนี้ อ.ดร.เบญจวรรณ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  99 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th