สภา มร.ชร. เซ็นตั้งทางการแล้ว คณบดี-ผอ.ใหม่
สภา มร.ชร. เซ็นตั้งทางการแล้ว คณบดี-ผอ.ใหม่


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 04:00:37

           เปิดโฉมหน้าคณบดี-ผอ.คนใหม่และคุ้นหน้า 6 คณะ/วิทยาลัย 4 ผอ.สำนัก นายกสภาฯ เซ็นอนุมัติ แต่งตั้งแล้ว รับภาระต่อ 2560-2564 แทนคนเก่าที่หมดวาระ
           คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่ 014/ 2560 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ลงนามโดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ นายกสภาฯ ได้ลงนามแต่งตั้งคณบดี 6 คณะ/ วิทยาลัย และผู้อำนวยการ สำนักต่างๆ คนใหม่ เนื่องจากผู้ดำรง ตำแหน่งเดิมสิ้นสุดวาระตามกำหนด 4 ปี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ คณะครุศาสตร์ อาจารย์(อ.)ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์ อ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร. เสริมศิริ นิลดำ และวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ ส่วนผู้อำนวยการสำนัก มีดังนี้คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา อ.ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ สำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม อ.สมหวัง อินทร์ไชย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ประทัย พิริยะสุรวงศ์ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 
             การแต่งตั้งครั้งนี้ “ก้านบัว-พลัส” ได้สัมภาษณ์บางคนที่ได้รับการแต่งตั้ง ต่างมีนโยบายดังนี้
             อ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร. กล่าวว่า จากนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาคณะ 6 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมทำงานในระดับชาติและนานาชาติ แนวทางการปฏิบัติ เช่น การกำหนดมาตรฐานด้านภาษาให้ครบทุกๆหลักสูตรภายในระยะเวลา 4 ปี พัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และทุกภาษา ให้แก่นักศึกษา ของคณะมนุษย์ศาสตร์ เช่น มีการขยายเครือข่ายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีทักษะชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยและในต่างประเทศ 2.การพัฒนาหลักสูตร คือ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเช่น การพัฒนาศูนย์นานาชาติที่มีความหลากหลาย เพื่อรองรับอัตราแรงงานต่างชาติ เพื่อรองรับสภาวะนักศึกษาที่กำลังจะหา งานทำ นอกจากนี้ก็จะมีการร่วมมือกับคณะต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยเราเอง และในมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตรปริญญาคู่ขนาน หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศคู่กับหลักสูตรโรจิสติกเป็นหลักสูตร อินเตอร์ เพื่อรองรับ นศ. ชาวต่างชาติ 3.ด้านการพัฒนาคุณภาพ บุคลากร คือ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้วยการพัฒนาวิธีการสอนของอาจารย์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ผู้สอนต้องมีความทันสมัยและมีเทคนิคใหม่ๆ และต้องเข้าใจผู้เรียนว่าต้องการอะไรและนักศึกษาจะต้องมีวิธีการเรียนรู้อย่างไร และมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ด้วยการให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนวิชาการ ทักษะในการจัดฝึกอบรมบุคลากร 4.การบริการวิชาการ เป็นศูนย์กลางด้านภาษาให้กับแต่ละคณะ หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น 5.งานพัฒนา งานวิจัย ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ท้องถิ่น 6.ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมในแต่ละสัปดาห์ หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่างประเทศ
            ผศ.ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มร.ชร. กล่าวว่า 1.ปรับปรุงพื้นที่ของสำนักวิทยบริการฯ ทั้งส่วน ชั้น 1 ถึงชั้น 4 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศน่าสนใจแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ในรูปแบบเซ็นเตอร์ มีบริการโซนกาแฟ เบเกอร์รี่ สถานที่ฝึกซ้อมดนตรี ลาน กิจกรรม 3.ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน พัฒนา แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการอ่านที่สามารถอ่านหนังสือออนไลน์ได้ 4.พัฒนาระบบการสืบค้นในแต่ละระดับสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร เป็นต้น และประการที่ 5 คือ มีโครงการจะพัฒนารูปแบบสื่อ IT และมัลติมีเดีย เช่น มีโรงภาพยนตร์เพื่อการศึกษา หนังดี หนังสือดีที่คู่กับงานภาพยนตร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ และมีระบบ ห้องนิทรรศการแบบ 3D ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  36 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th