43 ผู้บริหาร มร.ชร. ลั่น คำมั่นสัญญา
43 ผู้บริหาร มร.ชร. ลั่น คำมั่นสัญญา


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:57:34

           43 ผู้บริหาร มร.ชร. ทุกระดับ ร่วม “เอ็มโอยู” พร้อมปฏิญาณตนลั่นห้องประชุม จะไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจ แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนและพวกพ้อง ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้ง 2 พระองค์
           เมื่อวานนี้ (7 มี.ค.) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภา สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานในการลงความร่วมมือและกล่าวคำปฏิญาณตนเกี่ยวกับการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีสำนักงาน ป.ป.ช.เป็นผู้รับผิดชอบ และประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส แก่คณะผู้บริหารระดับต่างๆ ของ มร.ชร.
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองฯ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สำนักต่างๆ จำนวน 43 คน ร่วมลงนามและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากคำปฏิญาณตนที่เตรียมไว้พร้อม 
            น.ส.ปราณี ทาสีลา ผอ.กองบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มร.ชร. จึงได้จัดพิธีประกาศเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานและจัดทำบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรและมีคุณธรรมในการทำงานต่อไป ให้ตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญและมุ่งนำมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรที่ทำงานเป็นธรรมมาภิบาลและความโปร่งใสระหว่างอธิการบดี และหัวหน้าส่วนต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
อ.สมหวัง อินทร์ไชย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอชื่อชมกิจกรรมของผู้บริหาร ที่ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าเราจะต้องปฏิบัติราชการแผ่นดิน ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่เราได้ปฏิญาณไว้ หลังจากนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผมในฐานะผู้อำนวยการสำนักฯ เราจะ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมลักษณะสามเส้า คือ หนึ่งตัวผู้บริหาร สองคือบุคลากร สามคือชุมชน และจะนำไปถ่ายทอดให้บุคลากรของสำนักฯ ปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณตนต่อไป 
           ผศ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ รองอธิการบดี กล่าวว่า ขอถ่ายทอดนโยบายครั้งนี้ทุกคำปฏิญาณที่ได้กล่าว ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบเจตจำนงที่ชัดเจนที่สุด และจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ สุจริตให้กับบุคลากร เพื่อให้เห็นว่าการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตนั้นจะต้องทำอย่างไร ผมเชื่อว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน การประพฤติสุจริตด้วยตัวของเราเอง บางทีจะมีความหมายมากกว่า การที่เราถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือทำป้าย และอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องทำให้มีผลเชิงบวกมากขึ้น คือสิ่งที่เราปฏิบัติด้วยความสุจริตธรรม นั้นจะสามารถถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ลูกศิษย์นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเอง ตลอดจนเรื่องการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตการเป็นนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาด้วย 

 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  71 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th