มร.ชร.พัฒนาฐานราก ดอยอินทรีย์ เร่งเศรษฐกิจอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกก
มร.ชร.พัฒนาฐานราก ดอยอินทรีย์ เร่งเศรษฐกิจอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกก


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:53:55

            มร.ชร.สนองรัฐเร่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชน เข้มแข็งร่วมมือ “วัดดอยอินทรีย์” ป้องกันทำลาย ป่าและอนุรักษ์ต้นน้ำแม่กกใช้ “ดอกเก๊กฮวย” พืช เศรษฐกิจฟื้นสภาพป่าให้กลับยั่งยืนฟื้นวิถีชีวิตชุุมชน
             เมื่อวานนี้ (6 มี.ค.) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสภา สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีและคณะผู้บริหารได้นิมนต์ พระอาจารย์ วิบูลย์ ธมมเตโช และ พระสงฆ์จำนวน 8 รูป จากพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงในการ ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและชุนเข้มแข็งในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำ พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อดำเนิน โครงการจากการประสานงาน ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม มร.ชร. ซึ่ง ได้เริ่มโครงการบางส่วนมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยโครงการดังกล่าว พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งรวมทั้งการฟื้นฟูป่า ต้นน้ำที่กำลังเป็นปัญหาของประเทศ ซึ่งต้องแก้ไขอย่างเร่งด้วย เพื่อ คุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
           พระอาจารย์วิบูลย์ ธมมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอย อินทรีย์ กล่าวถึงที่มาความสำคัญของพื้นที่อุทยานดอยอินทรีย์และ ให้ข้อชี้แนะในการทำงานร่วมกัน และได้มอบพื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้ เพื่อให้แก่ มร.ชร. เป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาฯ อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมสร้างและอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ประชาชนได้มีต้นน้ำที่สมบูรณ์ ต่อไป เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนรอบป่าแบบบูรณาการ 
ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และเป็นเรื่อง ที่น่ายินดี ที่ท่านอธิการบดีฯ และ พระอาจารย์วิบูลย์ ธมมเตโช ได้กรุณาร่วมทำข้อตกลงสัญญาร่วมกันว่า เราจะพัฒนาพื้นป่าของ จ.เชียงรายที่เป็นแหล่งน้ำกก และเป็นต้นน้ำของแม่โขงตอนเหนือ และแม่น้ำลาวให้ชาว จ.เชียงราย ได้มีแม่น้ำสายหลักที่มีน้ำไหลอยู่ ตลอดปี เราชาว มร.ชร. รู้สึกภาคภูมิใจ ที่มีโอกาสได้ทำโครงการ ดีๆแบบนี้เพื่อสังคม เพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังที่นายกรัฐมนตรีฯ เคยกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เราต้องรักษาป่าต้นน้ำของจังหวัดเชียงราย และเราเป็น มหาวิทยาลัย แห่งแรกที่ทำโครงการ ที่วัดดอยอินทรีย์ในการรักษาป่า ต้นน้ำที่กำลังถูกทำลายไปมากกว่า 10 ขุนเขา จาก 20 ขุนเขาตอนนี้เรา พบว่าตาน้ำมีปริมาณน้ำลดลงทุกวัน เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการ มร.ชร. มีโอกาสเข้ามาร่วมกับวัดดอยอินทรีย์ ในครั้งนี้ ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าว 
           ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มจาก มร.ชร.เสนอโครงการ ผ่าน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี แล้วนำเสนอจังหวัด เชียงราย ทางจังหวัดเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี แล้วเสนอไปยังรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ ว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ตรงกับ สิ่งที่รัฐบาลต้องการจึงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในปี 2561 ซึ่งจะมีโครงการย่อยๆ อีกหลายโครงการจะเป็นประโยชน์ กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและประชาชนแน่นอน
           “ปัจจุบันป่าไม้และภูเขาบริเวณวัดดอยอินทรีย์นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับ ป่าไม้บนภูเขาถูกทำลายไปมากจนทำให้แหล่งต้นน้ำกกบางส่วน เหือดแห้งไป ส่วนชาวบ้านมีการบุกรุกป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพดเป็น บริเวณกว้าง ซึ่งมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมาก การแก้ไขปัญหา เบื้องต้นในครั้งนี้ทาง โครงการจะให้ชาวบ้านปลูก “ดอกเก๊กฮวย” เป็นพืชเศรษฐกิจทดแทนข้าวโพด ซึ่งเป็นพันธ์ุที่วิจัยโดยสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แล้วว่า เหมาะสมกับพื้นที่โดย ไม่ต้องใช้สารเคมี ทั้งนี้โครงการจะรับชื้อผลผลิตทั้งหมด อันจะเป็น การส่งเสริมรายได้ของชุมชนให้ยั้งยืนด้วย และยังจะช่วยแก้ปัญหา การบุกรุกทำลายป่าและหมอกควันจากการเผาไร่ ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถอนุรักษ์และพื้นที่ป่าต้นน้ำของจังหวัดเชียงราย เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกพืช เศรษฐกิจตามแนวทางเกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ มีการพัฒนา คุณภาพชีวิต รวมทั้งการยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า ทำให้ความ ชุ่มชื้นกลับคืนมาเหมือนเดิม ในขณะเดียวกันยังสามารถทำฝาย เก็บกักน้ำเป็นพลังในการผลิต กระแสไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่พุทธอุทยาน ดอยอินทรีย์ได้อีกด้วย” ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานฯ มร.ชร. กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  73 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th