วิจัยพบนักเที่ยวสูงวัยต่างชาติชอบ “งูดูด-รำวงยอนยุค”
วิจัยพบนักเที่ยวสูงวัยต่างชาติชอบ “งูดูด-รำวงยอนยุค”


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:25:19

          "เปิดงานวิจัยอาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงราย และคณะ พบ ผู้สูงวัยต่างชาติต้องการมาเที่ยวเชียงราย ด้วยปัจจัยและแรงจูงใจหลายอย่าง ทั้งด้านสุขภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอื่นๆ อีกทั้งยังชอบอาหารสุขภาพ นวดแผนไทย รำกระบอง รำวงย้อนยุค งานหัตกรรม “งูดูด” ก็สร้างเสน่ห์และ ความประทับใจ เชื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวในเชียงราย
            ผศ.ดร.วิรุณศิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล อดีต ผช.อธิการบดี ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ และคณะ ได้ร่วมกันทำการวิจัย เรื่อง “แผนงานรูปแบบและกิจกรรมการ ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายที่เหมาะสม สำหรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุชาวต่างชาติ” โดยมีโครงการย่อยหลายโครงการ ร่วมด้วยเมื่อไม่นานมานี้ โดยใช้เวลาศึกษาวิจัย เป็นเวลากว่า 1 ปี เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของ นักท่องเที่ยวกลุ่ม ดังกล่าวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงราย รวมทั้งศึกษาพัฒนารูปแบบ การท่องเที่ยวที่เหมาะสม 4 เรื่องที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ การ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และนิเวศ นอกจากนี้ยังศึกษาเรื่องพัฒนากลยุทธ์สื่อสารการตลาด สำหรับรูปแบบการท่องเทียวในเชียงรายสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย
ผลการวิจัย พบว่า การเดินทางมาเที่ยวเชียงราย ของกลุ่ม ผู้สูงวัยต่างชาติ ได้รับคำแนะนำจากเพื่อน สมาชิกในครอบครัว และศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ ททท. ระยะเวลาพักผ่อน ราว 1-3 วัน และต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ต้องการ นวดแพทย์แผนไทยฯ ต้องการคนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริการ การท่องเทียวเชิงประประวัติศาสตร์ ต้องการเส้นทางที่มีความหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว พร้อม กับต้องการยานพาหนะที่ออกแบบที่เหมาะสมกับกิจกรรมนี้ ส่วนเรื่องสื่อที่ต้องการรับรู้ข่าวสารต้องการสื่อทีวีมากที่สุด 
           “ส่วนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ด้านหัตถกรรม ต้องการมีส่วนร่วมและรู้ขบวนการผลิตต่างๆ เช่น เครื่องเคลือบ ดินเผาเวียงกาหลง การละเล่นพื้นบ้าน ของเล่นแบบ “งูดูด” และด้านศาสนา ก็เช่นกัน ต้องการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นสำคัญ เพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ส่วนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องการ ความสะดวกสบาย เช่น เน็ตไร้สาย ทางลาดสำหรับรถเข็น และลิฟท์ รวมทั้งบริการแพทย์ยามฉุกเฉิน และปฐมพยาบาล เบื้องต้น” รายงานวิจัยระบุ 
            รายงานวิจัยดังกล่าวยังระบุว่า ได้ศึกษาผลการศึกษาและ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมะสมกับชาวต่างชาติที่สูงวัย เช่น รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่จัดโดยชุมชนบ้าน สันทรายงาม ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เช่นอาหารสุขภาพ มีการร่วม ปรุงร่วมรับประทานด้วย ด้านการออกกำลังกายและผ่อนคลาย เช่น การนวดแผนโบราณ รำวงย้อนยุค การรำกระบองแบบชีวจิต และการท่องเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เป็นต้น 
             นอกจากนี้ นักท่องเที่ยว ยังให้ความสนใจด้านอื่นๆ ทั้งที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพและวัฒนธรรมของชนชาติพันธุ์ ต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น ดอยตุง ดอย แม่สะลอง กองพล 93 และอื่นๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด เชียงรายด้วย 
           ส่วนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัย คือการการสื่อสารการตลาดแบผสมผสาน (IMC : Integrated Marketing Communication) ด้วยการ สื่อสานผ่าน Branding โดยรูปแบการท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเภท ดังกล่าวรวมกันเป็น Branding เดียวกัน คือ “สุขกาย สุขใจ ในเชียงราย” หรือ “ JOYFULL life and mind in Chiang Rai” ทั้ง Branding และรายละเอียดการท่องเที่ยวทั้งหมด จะสื่อสารทาง http://elderlytour.com/ รวมทั้งการโฆษณา อื่นๆ ผู้วิจัยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่อผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” รายงานวิจัยระบุตอนท้าย
 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  160 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th