นัด “ปราชญ์ชาวบ้าน” ถกปัญหาเกษตรตกต่ำยุค 4.0 มร.ชร.สนองรัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นัด “ปราชญ์ชาวบ้าน” ถกปัญหาเกษตรตกต่ำยุค 4.0 มร.ชร.สนองรัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:22:06

           "มร.ชร. นัดเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเชียงราย ถกปัญหาแนวทางแก้ไขการเษตรตกต่ำ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ หวังขจัดปัญหาให้เกษตรกร พร้อมสร้างชุมชนเกษตรให้เข้มแข็ง ยั่งยืน
            อ.สมบัติ บุญคำเยือง ผอ.ศูนย์ศึกษาสหวิทยบริการ ท้องถิ่นและชาติพันธุ์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ศูนย์ศึกษาสหวิทยบริการ ท้องถิ่นและชาติพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัด เชียงราย และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงราย จะจัด สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปราชญ์เชียงรายในกระแสโลกาภิวัตน์ 4.0 ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประชาคมไทย” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ ศูนย์ศึกษา สหวิทยบริการท้องถิ่นและชาติพันธุ์ มร.ชร. เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้ อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน การประยุกต์ ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม การเมือง ตามกระแสของโลกในยุคปัจจุบัน ในยุคที่ อยู่ในกระแสโลกยุค 4.0 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจ ตามนโยบายมั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ตลอดจน เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงรายให้มีความแข้มแข็งยิ่งขึ้น 
            “ในปัจจุบันเราจะพบว่า ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งหมด นี้เป็นผลสืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ ผลิตจากการผลิตเพื่ออยู่ เพื่อกิน มาเป็นการผลิตเพื่อเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกก็ถูกทำลายเช่นกัน อาทิ ป่าไม้ ต้นน้ำ หรือแม้แต่ดินซึ่งเป็นทรัพยากร สำคัญในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องการ สืบทอด อาชีพทางการเกษตร การสร้างเครือข่ายครั้งนี้คาดว่า จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม” อ.สมบัติ กล่าว 
             สำหรับรายการที่น่าสนใจมีดังนี้ เสวนาวิชาการเรื่อง ปราชญ์ เชียงราย 4.0 : ตัวแบบความมั่งคั่งยั่งยืน ของประเทศไทย วิทยากรโดย พล.ท.วิษณุ ไตรภูมิ ผอ.ศูนย์ประสานงานฯ 1 กอ. รมน. น.ส.ศศิธร อินทกุล พัฒนาการ จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มร.ชร. นายมานพ ชัยบัวคำ ประธานเครือข่ายปราชญ์เชียงราย การบรรยายพิเศษ เรื่อง ปราชญ์เชียงราย กับความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของ ประชาสังคมไทย โดย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และการเสวนา วิชาการเรื่อง ปราชญ์เชียงราย : องค์ความรู้ ภูมิปัญญา พื้นที่ถิ่นเพื่อสังคม โดยปราชญ์เชียงราย สาขาต่างๆ ดังนี้ ร.ต.ขจร วงค์สุภา ปราชญ์เชียงราย สาขาเศรษฐกิจพอเพียง นายเลอสันต์ บุญเลิศ สาขาเกษตรธรรมชาติ นายสันต์ณรงค์ วีระชาติ สาขาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางศศิธร ท้าวโยธา สาขาบทบาทสตรี นางขนิษฐา มโนสมบัติ สาขาเศรษฐกิจ พอเพียง นายณรงค์ ราชเปียง สาขาการจัดการชุมชน นางสังเวียน ปรารมณ์ สาขาการท่องเที่ยววิถีชุมชน และ นายอานนท์ สืบทราย ปราชญ์เชียงราย สาขาออมทรัพย์เพื่อ การผลิต ดำเนินรายการโดย อ.สมบัติ บุญคำเยือง ผอ.ศูนย์ ศึกษาสหวิทยาการบริหารท้องถิ่นและชาติพันธุ์ จึงขอเชิญ ผู้สนใจร่วมรับฟังโดยทั่วกัน 
            สำหรับงานนี้ กล่าวสรุปการเสวนาและกล่าวปิดโดย อ.ดร. วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร. 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  125 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th