“อธิการฯ” มร.ชร.ย้ำทุกคน ทำงานเมืองนอก
“อธิการฯ” มร.ชร.ย้ำทุกคน ทำงานเมืองนอก


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:17:02

          "เปิดนโยบายการทำงานอธิการบดี “ศรชัย” ทุก หลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีมาตรฐาน สกอ. พร้อม ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ลั่นจะสร้างมร.ชร.ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข พร้อมเปิดโอกาสให้ ต่างชาติ เขตลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน มาเรียนที่นี่ได้หลายช่องทาง อีกทั้งหนุนทักษะ ภาษา ให้ทุกคนไปทำงานต่างประเทศและอาเซียน ได้ 
          ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง รกท.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยถึงนโยบาย ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ภายหลังการที่ได้รับตำแหน่ง กับทีมข่าว “ก้านบัว-พลัส” ว่า เป็นเรื่องที่ท้าทายและตนเองก็มีความกระตือรือล้นที่จะทำให้ สำเร็จตามที่เคยสัญญากับประชาคมและสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เรื่องแรกก็คือ เรื่องหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ ตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก ต้องมีมาตรฐานตามที่ สกอ.กำหนด และบัณฑิตทุกคน ต้องมีทักษะเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเรียนสามารถนำไปประกอบ อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            “ส่วนการพัฒนาบุคลกรในมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องเติมเต็มด้าน ประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความก้าวหน้า ในสาขา ที่ตนเองกำลังทำอยู่รวมทั้งให้เกิดบรรยากาศการทำงานอย่างมี ความสุขและรักองค์กรตลอดจนสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับตนเองและ องค์กรด้วย” ผศ.ดร.ศรชัย กล่าว
            รกท.อธิการบดี กล่าวถึงช่องทางส่งเสริมการศึกษาและเปิด โอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปว่า เราจะใช้ระบบไอทีที่ ทันสมัย เปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศและในกลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประชาคมอาเซียนให้เข้าถึงการศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งจะทำที่นี่ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย หรือ University City มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างให้ทุกคนมีชีวิตอย่างมีความสุข มีห้องอาหาร สนามกีฬา ปรับปรุงสถานที่ภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็น Green University ใช้ชีวิตใน 1 วันอย่างมีความสุข และยังจะทำ ให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทั่วไปด้วย
          “สุดท้ายคือจะส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านภาษาเพื่อ ทำให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชาวต่าง ประเทศและภูมิภาคอาเซียนไปทำงานที่ไหนให้เขายอมรับในทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะอนาคตทุกคนต้องสามารถ เดินทาง ไปทำงานในต่างประเทศได้ และที่สำคัญอีกประการ คือ เรื่อง ธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม โปร่งใส และการสร้างกัลยาณมิตร กับทุกๆคนในมหาวิทยาลัยและชาวบ้านในท้องถิ่น เพื่อให้ทุกคน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข” รกท.อธิการบดี มร.ชร.กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  37 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th