น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย
น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย


เมื่อวันที่ : 2017-01-23 13:53:00

อธิการฯ ทีมบริหาร มร.ชร. ตัวแทนเจ้าภาพกราบพระบรมศพ ร.9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพ ร.9
วันนี้ อธิการบดีนำทีมเป็น ตัวแทน มร.ชร.

          ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รกท.อธิการบดี จะนำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานเป็นตัวแทนของ มหาวิทยาลัยฯ เดินทางไปเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. จำนวน 33 คน ดังมีรายนาม ต่อไปนี้ 
          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รกท.อธิการบดี ศ.ดร.อัจฉรา ชีวพันธ์ กรรมการสภาฯ ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี อ.ดร.นวลนภา จุลสิทธิ ดร.ณัฎฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร. สมเดช มุงเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร.กิตติศักดิ นิวรัตน์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผศ.สว่าง กันศรีเวียง คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิต วิทยาลัย ผศ.ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ คณบดีสำนักวิชาบัญชี อ.นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา อาจารย์สำนักวิชาบัญชี ผศ.ศุภกิจ เทพบัณฑิต รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.วีนารัตน์ แสวงกิจ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ ผอ.สำนักงาน อธิการบดี นายธีรวัฒน์ วังมณี ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา ผอ.กองมาตรฐานวิชาการ ผศ.สุรินทร์ ทองคำ รอง ผอ.สำนัก ส่งเสริมวิชาการฯ น.ส.พิณทิพย์ คำมาต นายรัชชานนท์ แย้มศรี นางศรีสุดา ไชยศรี น.ส.จาริยา งามเมือง น.ส.กรณิกา เมืองมูล บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย น.ส.นิ่มนวล วงศ์คำลือ เลขานุการ อธิการบดี น.ส.ปราณิศา คำแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 
          ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวว่า เรื่องการเป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากสมัย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการติดต่อกับสำนักพระราชวังมาก่อนหน้านี้แล้ว มาจนถึงปัจจุบัน และได้หนังสือตอบรับจากสำนักพระราชวัง ลง วันที่ 19 มกราคม 2560 ในโอกาสนี้ทาง มร.ชร. ได้สบทบทุนเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลตามระเบียบแล้ว 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  144 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th