พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในก ารบริหารงานของอธิการบดี และการลงนามข้อตกลงความร่วม มือเจตจำนงสุจริตในการบริหา รงาน 
ระหว่างอธิการบดีและผู้บริห ารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิ บัติราชการ ระหว่างอธิการบดีและผู้บริห ารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย