ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1.) 44/2562ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-09.30 น.
2.) 43/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 11-18 มิถุนายน 2562
3.) 42/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร Lecture theater คณะมนุษยศาสตร์,ครุศาสตร์(หลังเก่า) และอาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 11-18 มิถุนายน 2562
4.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 5-10 มิถุนายน 2562
5.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร Lecture theater คณะมนุษยศาสตร์,ครุศาสตร์(หลังเก่า) และอาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 5-10 มิถุนายน 2562
6.) 41/2562 ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 122 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 6 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-09.30 น.
7.) 40/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 24 พค.-31 พค.2562
8.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17-23 พค.2562
9.) 39/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนบริบาล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-21 พฤษภาคม 2562
10.) 38/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 17-24 เมาษายน 2562
11.) 37/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 4-11 มีนาคม 2562
12.) 36/2562 ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๕,๐๐๐ Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 4-11 มีนาคม 2562
13.) 35/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 426 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 11 มี.ค. 2562 เวลา 09.00-09.30 น.
14.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 26 กพ. - 1 มีค. 2562
15.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๕,๐๐๐ Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 26 กพ. - 1 มีค. 2562
16.) 34/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 438 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 25 ก.พ. 2562 เวลา 09.00-09.30 น.
17.) 33/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-21 กุมภาพันธ์ 2562
18.) 32/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-21 กุมภาพันธ์ 2562
19.) 31/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-21 กุมภาพันธ์ 2562
20.) 30/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-28 กุมภาพันธ์ 2562
21.) 29/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-28 กุมภาพันธ์ 2562
22.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7-12 กุมภาพันฑ์ 2562
23.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7-12 กุมภาพันฑ์ 2562
24.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7-12 กุมภาพันฑ์ 2562
25.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7-12 กุมภาพันฑ์ 2562
26.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7-12 กุมภาพันฑ์ 2562
27.) 28/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 6-13 กุมภาพันธ์ 2562
28.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 31 มค. - 5 กพ. 2562
29.)  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 31 มค. - 5 กพ. 2562
30.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๕,๐๐๐ Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 22 - 25 มกราคม 2562
31.) 26/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-23 มกราคม 2562
32.) 25/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 14-21 มกราคม 2562
33.) 24/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุยาน้ำสมุนไพรแบบปลอดเชื้อรูปแบบกล่อง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 14-30 มกราคม 2562
34.) ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 - 15 มกราคม 2562
35.) 23/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : กำหนดรับใบเสนอราคา 17 มค.2562 เวลา 09.00-09.30 น.
36.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8 - 11 มกราคม 2562
37.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุยาน้ำสมุนไพรแบบปลอดเชื้อรูปแบบกล่อง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8 - 11 มกราคม 2562
38.) 22/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7 - 23 มกราคม 2562
39.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 27 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562
40.) 21/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 27 ธันวาคม 2561-14 มกราคม 2562
41.) 20/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 20 - 27 ธันวาคม 2561
42.) 19/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามมวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 14 - 21 ธันวาคม 2561
43.) 18/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมฯ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบาสคณะอุตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 14 - 21 ธันวาคม 2561
44.) 17/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (งานปรับปรุงสนามเทนนิส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13 - 20 ธันวาคม 2561
45.) 16/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (งานปรับปรุงสนามบาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13 - 20 ธันวาคม 2561
46.) 15/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13 - 20 ธันวาคม 2561
47.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมฯ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบาสคณะอุตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 7-13 ธันวาคม 2561
48.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามมวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 7-13 ธันวาคม 2561
49.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 6-12 ธันวาคม 2561
50.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (งานปรับปรุงสนามเทนนิส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 6-12 ธันวาคม 2561
51.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (งานปรับปรุงสนามบาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 6-12 ธันวาคม 2561
52.) 14/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 134 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 11 ธค.61 เวลา 09.00-09.30 น.
53.) 13/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 23-28 ธันวาคม 2561
54.) 9/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 134 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 27 พย.61 เวลา 09.00-09.30 น.
55.) 12/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-23 พฤศจิกายน 2561
56.) 11/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-23 พฤศจิกายน 2561
57.) 8/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-20 พฤศจิกายน 2561
58.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 12-15 พฤศจิกายน 2561
59.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 12-15 พฤศจิกายน 2561
60.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ All in one ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 12-15 พฤศจิกายน 2561
61.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 7- 12 พฤศจิกายน 2561
62.) 7/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 2 - 9 พฤศจิกายน 2561
63.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561
64.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8 - 11 ตุลาคม 2561
65.) 6/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 8-16 ตุลาคม 2561
66.) 5/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะและปรับปรุงห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2561
67.) 4/2562 ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร กลุ่มโซนอาคารเรียนเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2561
68.) 3/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2561
69.) 2/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2561
70.) 1/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 356 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 11 ตค.2561 เวลา 09.00 - 09.30 น.
71.) 64/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 26 กันยายน -3 ตุลาคม 2561
72.) 63/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 26 กันยายน -12 ตุลาคม 2561
73.) 62/2561 ประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 21 - 28 กันยายน 2561
74.) 61/2561 ประกวดราคาเช่าค่าเช่า BandWidth และค่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 21 - 28 กันยายน 2561
75.) ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 25 กันยายน 2561
76.) ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 25 กันยายน 2561
77.) ร่างประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 17-20 กันยายน 2561
78.) ร่างประกวดราคาเช่าค่าเช่า BandWidth และค่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 17-20 กันยายน 2561
79.) 60/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 10-20 สิงหาคม 2561
80.) 59/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 8-16 สิงหาคม 2561
81.) 58/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 8-16 สิงหาคม 2561
82.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 416 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 15 สค.2 561 เวลา 09.00 - 09.30 น.
83.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 6 - 9 สิงหาคม 2561
84.) ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 2-7 สิงหาคม 2561
85.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 2-7 สิงหาคม 2561
86.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 444 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 9 กค. 2561 เวลา 09.40 - 10.10 น.
87.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 2 -5 กรกฎาคม 2561
88.) 55/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 60000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 18 - 25 มิถุนายน 2561
89.) 54/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 100,101,102 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 18 - 25 มิถุนายน 2561
90.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศาลาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารย์ 13-18 มิถุนายน 2561
91.) ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 60000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 12-15 มิถุนายน 2561
92.) ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 100,101,102 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 12-15 มิถุนายน 2561
93.) 53/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาหอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 16-23 พฤษภาคม 2561
94.) 52/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 11-21 พษภาคม 2561
95.) 51/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 11-21 พษภาคม 2561
96.) ร่างประกวดราคาร่างจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาหอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9-15 พฤษภาคม 2561
97.) ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 7-10 พฤษภาคม 2561
98.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 7-10 พฤษภาคม 2561
99.) 50/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 25 เม.ย - 2 พค.61
100.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
101.) 49/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 25 เม.ย - 2 พค.61
102.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 25 เมษายน 2561
103.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 19 - 24 เมษายน 2561
104.) 48/2561 ประกวดราคาจ้างเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 18-25 เมษายน 2561
105.) ร่างประกวดราคาจ้างเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 9 - 17 เมษายน 2561
106.) เปลี่ยนแปลงประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 9 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 09.30 น
107.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 9 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 09.30 น
108.) 47/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 29 มีค.- 5 เม.ย 2561
109.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 23-28 มีนาคม 2561
110.) 45/2561 ประกวดราคาซื้อม้านั่งสนาม ปรับพนักพิงได้ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7-14 มีนาคม 2561
111.) 44/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7-14 มีนาคม 2561
112.) 43/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 65000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 26 กพ. - 6 มีค. 2561
113.) ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 65000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 -23 ก.พ 2561
114.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 27 กพ. 2561 เวลา 09.40 - 10.10 น.
115.) 41/2561 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องบรรยาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
116.) 40/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 5 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
117.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ 6 กพ. 2561 เวลา 09.00-09.30 น.
118.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 30 ม.ค. - 2 ก.พ 2561
119.) 39/2561 ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED Screen System พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
120.) 38/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
121.) 37/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
122.) 36/2561 ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน จำนวน 5,000 Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
123.) 34/2561 ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 22-29 มกราคม 2561
124.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน จำนวน 5,000 Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 22-25 มกราคม 2561
125.) ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 22 -29 มกราคา 2561
126.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ 30 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-09.30 น.
127.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 18 - 23 มกราคม 2561
128.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 18 - 23 มกราคม 2561
129.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED Screen System พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 17 - 22 มกราคม 2561
130.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องบรรยาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 15 -18 มกราคม 2561
131.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 15 -18 มกราคม 2561
132.) 32/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษานานาชาติ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 4 - 18 มกราคา 2561
133.) 31/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 4 - 11 มกราคม 2561
134.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 25- 28 ธันวาคม 2560
135.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษานานาชาติ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 25- 28 ธันวาคม 2560
136.) เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน เลขที่ 28/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 15-22 ธันวาคม 2560
137.) 30/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 18-25 ธันวาคม 2560
138.) 29/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 18-25 ธันวาคม 2560
139.) 28/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 15-22 ธันวาคม 2560
140.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8-15 ธันวาคม 2560
141.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8-15 ธันวาคม 2560
142.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8-15 ธันวาคม 2560
143.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2560
144.) ร่างประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องบรรยาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2560
145.) 26/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 7 -15 ธันวาคม 2560
146.) 25/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7 -15 ธันวาคม 2560
147.) 24/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 4-14 ธันวาคม 2560
148.) 23/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 4-14 ธันวาคม 2560
149.) ร่างประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 1-7 ธันวาคม 2560
150.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
151.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
152.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
153.) 22/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560
154.) 21/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560
155.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
156.) 20/2561 ประกวดราคาซื้อม้านั่งสนาม ปรับพนักพิงได้ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560
157.) 19/2561 ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่พร้อมระบบวีดีทัศน์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560
158.) 18/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 23 - 28 พฤศจิกายน 2560
159.) 17/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 22 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560
160.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 23-28 พฤศจิกายน 2560
161.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 23-28 พฤศจิกายน 2560
162.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 22 - 27 พฤศจิกายน 2560
163.) ร่างประกวดราคาซื้อม้านั่งสนาม ปรับพนักพิงได้ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 21 -24 พฤศจิกายน 2560
164.) ร่างประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่พร้อมระบบวีดีทัศน์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 21 -24 พฤศจิกายน 2560
165.) 15/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-30 พฤศจิกายน 2560
166.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 16-21 พฤศจิกายน 2560
167.) 14/2561 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 10-17 พฤศจิกายน 2560
168.) ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 10-15 พฤศจิกายน 2560
169.) ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 10-15 พฤศจิกายน 2560
170.) 13/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7- 15 พฤศจิกายน 2560
171.) 12/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7- 15 พฤศจิกายน 2560
172.) 11/2561 ประกวดราคาซื้อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop ) ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 6-23 พฤศจิกายน 2560
173.) 10/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้ง หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED และเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 6-22 พฤศจิกายน 2560
174.) 9/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร31ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560
175.) TOR ประกวดราคาซื้อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop ) ขนาดกำลังติดตั้งรวม ไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ บนพื้นที่หลังคาอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ? มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
176.) TOR ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้ง หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED และเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
177.) 8/2561 ประกวดราคาจ้างบูรณะปรับปรุงสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560
178.) TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 30 ตุลาคม 2560
179.) 7/2560 จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED Screen System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 19 - 30 ตุลาคม 2560
180.) 6/2561 จ้างปรับปรุงอาคารหอปรัชญา ร.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 12- 17 ตุลาคม 2560
181.) 5/2561 ประกวดราคาจ้างจัดทำลานจอดรถอาคารหอปรัชญา ร.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 12- 17 ตุลาคม 2560
182.) เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 3 - 10 ตุลาคม 2560
183.) 4/2561 ประกวดราคาเช่าเช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2560
184.) 3/2561 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2560
185.) 2/2561 ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2560
186.) 1/2561 ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลกลาง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 2-9 ตุลาคม 2560
187.) TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลกลาง ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 25-28 กันยายน 2560
188.) 82/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(Backup Site) จำนวน 1 ระบบ(1,500,000.-) ขายแบบ : 21 - 31 สิงหาคม 2560
189.) 81/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,252,900.-) ขายแบบ : 21 - 31 สิงหาคม 2560
190.) 80/2560 กำหนดรับเงินมัดจำประกันสัญญาคืน ขายแบบ : -
191.) 79/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 43 รายการ (464 ชิ้น) ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 11 สิงหาคม 2560
192.) 78/2560 จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง(566,300.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
193.) 77/2560 จ้างก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์ผลิตยาไทย อาคารแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 12-19 กรกฎาคม 2560
194.) 75/2560 ซื้อรถพยาบาลการแพทย์แผนไทย (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี(2,000,000.-) ขายแบบ : 5 - 17 กรกฎาคม 2560
195.) 74/2560 จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง(566,300.-) ขายแบบ : 5 - 17 กรกฎาคม 2560
196.) ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์ผลิตยาไทย อาคารแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 4 - 7 กรกฎาคม 2560
197.) 73/2560 จ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี(840,000.-) ขายแบบ : 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560
198.) 72/2560 จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถอาคารสำนักงานอธิการบดี(848,000.-) ขายแบบ : 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560
199.) 71/2560 จัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดตั้ง (1,690,600.-) ขายแบบ : 28 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560
200.) 70/2560 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษา (อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการเดิม)(1,179,000.-) ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2560
201.) 69/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2560
202.) 68/2560 จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง(566,300.-) ขายแบบ : 15-26 มิถุนายน 2560
203.) ยกเลิก ประกาศเลขที่ 67/2560 สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ขายแบบ : 6-16 มิถุนายน 2560
204.) 67/2560 จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง(566,300.-) ขายแบบ : 6-16 มิถุนายน 2560
205.) 66/2560 จัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดตั้ง(1,690,600.-) ขายแบบ : 6-16 มิถุนายน 2560
206.) 65/2560 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษา(อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการเดิม) (1,190,000.-) ขายแบบ : 4 - 15 พฤษภาคม 2560
207.) 64/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 36 รายการ (412 ชิ้น)(11,271.-) ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 22 มีนาคม 2560
208.) 63/2560 จ้างเดินสายสัญญาณ UTP ภายในอาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(571,400.-) ขายแบบ : 6 - 16 มีนาคม 2560
209.) 62/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ(926,280.-) ขายแบบ : 6-16 มีนาคม 2560
210.) 61/2560 ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ ด้วย GCMS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560
211.) 60/2560 จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและปรับปรุงอาคารโปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี (638,000.-) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560
212.) 60/2560 จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและปรับปรุงอาคารโปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี (638,000.-) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560
213.) 59/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
214.) 59/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ(641,500.-) ขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
215.) 58/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 28 กพ. 2560
216.) 57/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ(500,500.-) ขายแบบ : 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
217.) 56/2560 ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ ด้วย GCMS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 8-16 กุมภาพันธ์ 2560
218.) ร่าง TOR ซื้อ- ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ ด้วย GCMS จำนวน 1 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 2- 7 กุมภาพันธ์ 2560
219.) 55/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ(855,200.-) ขายแบบ : 19 - 30 มกราคม 2560
220.) 54/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(728,500.-) ขายแบบ : 16 - 26 มกราคม 2560
221.) 53-2560 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Access Point) พร้อมติดตั้ง(840,000.-) ขายแบบ : 16 - 26 มกราคม 2560
222.) 52/2560 ซื้อระบบดับแพลิงสำหรับศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมติดตั้ง(1,500,000.-) ขายแบบ : 11-23 มกราคม 2560
223.) 51/2560 จ้างเชื่อมโยงระบบเครือข่ายไปยังอาคารสำนักวิชาท่องเที่ยว(571,400.-) ขายแบบ : 11-23 มกราคม 2560
224.) 50/2560 จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3600 ANSI Lumen(518,000.-) ขายแบบ : 16 - 26 ธันวาคม 2560
225.) 49/2560 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส(1,750,000.-) ขายแบบ : 16 - 26 ธันวาคม 2560
226.) 48/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(699,000.-) ขายแบบ : 16 - 26 ธันวาคม 2560
227.) 47/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,419,500.-) ขายแบบ : 16 - 26 ธันวาคม 2560
228.) 45/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 7-19 ธันวาคม 2559
229.) 46/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท(82 ชิ้น) ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 20 ธค. 2559
230.) 45/2560 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,419,200.-) ขายแบบ : 7-19 ธันวาคม 2559
231.) 44/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,624,900.-) ขายแบบ : 7- 19 ธันวาคม 2559
232.) 43/2560 จ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์(1,959,000.-) ขายแบบ : 6-16 ธันวาคม 2559
233.) 42/2560 จ้างต่อเติมอาคารและพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ(1,755,800.-) ขายแบบ : 6-16 ธันวาคม 2559
234.) 41/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,017,896.-) ขายแบบ : 1 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2559
235.) 40/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,559,000.-) ขายแบบ : 1 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2559
236.) 39/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 30 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559
237.) 38/2560 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส จำนวน 5 ชุด(1,750,000.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
238.) 37/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(660,000.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
239.) 36/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(682,200.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
240.) 35/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,870,400.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
241.) 34/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,419,500.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
242.) 33/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,589,000.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
243.) 32/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,208,200.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
244.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 29 พฤศจิกายน 2559
245.) 31/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,960,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
246.) 30/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,616,800.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
247.) 29/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,851,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
248.) 28/2560 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ(1,605,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
249.) 27/2559 จ้างผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(851,000.-) ขายแบบ : 22 พฤศจิกายน - 2 ธค. 59
250.) 26/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,419,200.-) ขายแบบ : 22 พฤศจิกายน - 2 ธค. 59
251.) 25/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(991,890.-) ขายแบบ : 16-28 พฤศจิกายน 2559
252.) 24/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,509,300.-) ขายแบบ : 16-28 พฤศจิกายน 2559
253.) 23/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,508,100) ขายแบบ : 16-28 พฤศจิกายน 2559
254.) 22/2560 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ(608,000.-) ขายแบบ : 16-28 พฤศจิกายน 2559
255.) 21/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 4 ประเภท(82 ชิ้น) ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 23 พย. 2559
256.) 20/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ(1,438,500.-) ขายแบบ : 9-21 พฤศจิกายน 2559
257.) 19/2560 จ้างต่อเติมอาคารและพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ(1,755,800.-) ขายแบบ : 9-21 พฤศจิกายน 2559
258.) 18/2560 จ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์(1,959,000.-) ขายแบบ : 9-21 พฤศจิกายน 2559
259.) 17/2560 จ้างต่อเติมห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (998,000.-) ขายแบบ : 9-21 พฤศจิกายน 2559
260.) 16/2560 จ้างต่อเติมหลังคาลานกิจกรรมนักศึกษา(1,714,700.-) ขายแบบ : 9 - 21 พฤศจิกายน 2559
261.) 15/2560 จ้างต่อเติมศูนย์การเรียนรู้พลังงาน และต่อเติมและพัฒนาอาคารปฏิบัติการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขายแบบ : 4-14 พฤศจิกายน 2559
262.) 14/2560 สอบราคาจ้างผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินภายในสระนพเก้า ขายแบบ : 4-14 พฤศจิกายน 2559
263.) 13/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 1-8 พฤศจิกายน 2559
264.) 12/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ ขายแบบ : 1-8 พฤศจิกายน 2559
265.) 13/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ(3,884,100.-) ขายแบบ : 1-8 พฤศจิกายน 2559
266.) 12/2560 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์(2,870,000.-) ขายแบบ : 1-8 พฤศจิกายน 2559
267.) 9/2560 เปลี่ยนแปลง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
268.) 11/2560 ประกวดราคาซื้อชุดฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(5,000,000.-) ขายแบบ : 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559
269.) ร่าง TOR ซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 26 - 31 ตุลาคม 2559
270.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 26 - 31 ตุลาคม 2559
271.) 10/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ(1,559,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
272.) 9/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,419,200.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
273.) 8/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,000,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
274.) ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่ 7/2560 ลว. 20 ตุลาคม 2559 ขายแบบ : -
275.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 26 ตุลาคม 2559
276.) ร่าง TOR จัดซื้อชุดฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 26 ตุลาคม 2559
277.) 6/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 28 ต.ค. 2559
278.) 5/2560 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหม่อนไหมและเส้นใยธรรมชาติ(1,760,000.-) ขายแบบ : 13-25 ตุลาคม 2559
279.) 4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ(1,122,700.-) ขายแบบ : 13-25 ตุลาคม 2559
280.) 3/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,720,700.-) ขายแบบ : 13-25 ตุลาคม 2559
281.) 2/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 10-17 ตุลาคม 2559
282.) 1/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,930,000.-) ขายแบบ : 4-14 ตุลาคม 2559
283.)  ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 4-7 ตุลาคม 2559
284.) 104/2559 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 20 ประเภท ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 11 ต.ค. 2559
285.) 98/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบาราคา ขายแบบ : 15 - 26 กันยายน 2559
286.) 103/2559 สอบราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ(ราคากลาง 560,000.-) ขายแบบ : 16-26 กันยายน 2559
287.) 102/2559 สอบราคาเช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี(ราคากลาง 510,000.-) ขายแบบ : 16-26 กันยายน 2559
288.) 101/2559 สอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย(ราคากลาง 1,201,000.-) ขายแบบ : 15 - 26 กันยายน 2559
289.) 100/2559 สอบราคาจ้างเทถนน อาคารวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ (ราคากลาง 750,000.- ) ขายแบบ : 15 - 26 กันยายน 2559
290.) 99/2559 สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (ราคากลาง 1,900,800.-) ขายแบบ : 15 - 26 กันยายน 2559
291.) 98/2559 สอบราคาเช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ราคากลาง 1,201,000.-) ขายแบบ : 15 - 26 กันยายน 2559
292.) 97/2559 ซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 10,000 licenses ระยะเวลา 1 ปี(2,000,000.-) ขายแบบ : 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559
293.) 96/2559 จัดซื้อเครื่องทอดแบบสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง(695,500.-) ขายแบบ : 2 - 15 สิงหาคม 2559
294.) 95/2559 จ้างก่อสร้างห้องสำนักงานสำนักสื่อสารองค์กร(700,000.-) ขายแบบ : 2 - 15 สิงหาคม 2559
295.) 94/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจัดซื้อหลอดไฟ LED(482,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2559
296.) 94/2559 สอบราคาซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 964 หลอด (482,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2559
297.) 93/2559 จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง พร้อมอุปกรณ์(1,765,430.-) ขายแบบ : 13-26 กรกฎาคม 2559
298.) 92/2559 จ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ (1,044,000.-) ขายแบบ : 13-26 กรกฎาคม 2559
299.) 91/2559 จัดซื้อเสื้อสูทพิธีการ จำนวน 800 ตัว(1,200,000.-) ขายแบบ : 8-25 กรกฎาคม 2559
300.) 90/2559 สอบราคาจัดซ์้อเสื้อ Freshy จำนวน 3,885 ตัว(582,750.-บาท) ขายแบบ : 4 - 14 กรกฎาคม 2559
301.) 89/2559 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 30 ประเภท ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 12 ก.ค 2559
302.) 88/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
303.) 88/2559 จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ(1,765,430.-) ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
304.) 87/2559 สอบราคาจั้ดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(859,350.-) ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
305.) 86/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจัดซื้อโปรเจคเตอร์ ขายแบบ : 22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559
306.) 86/2559 จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์(828,800.-) ขายแบบ : 22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559
307.) 85/2559 จ้างติดตั้่งสายใยแก้วนำแสง(903,400.-) ขายแบบ : 22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559
308.) 84/2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 7-19 เมษายน 2559
309.) 82/2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจัดซื้อยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว) จำนวน 2 คัน ขายแบบ : 15-25 มีนาคม 2559
310.) 83/2559 จ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนสาธิต(770,000.-) ขายแบบ : 15-25 มีนาคม 2559
311.) 82/2559 ซื้อยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว) จำนวน 2 คัน(1,087,000.-) ขายแบบ : 15-25 มีนาคม 2559
312.) 81/2559 จ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จำนวน 1 คัน(1,915,300.-) ขายแบบ : 9-21 มีนาคม 2559
313.) 80/2559 ซื้อรถยนต์(รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน (1,729,000.-) ขายแบบ : 9-21 มีนาคม 2559
314.) 79/2559 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารคณะครุศาสตร์(1,176,000.-) ขายแบบ : 2-14 มีนาคม 2559
315.) 78/2559 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิชานิติศาสตร์(1,206,000.-) ขายแบบ : 2-14 มีนาคม 2559
316.) 77/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ(895,892.-) ขายแบบ : 25 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559
317.) 76/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ(1,410,000.-) ขายแบบ : 25 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559
318.) 75/2559 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง (1,338,000.-) ขายแบบ : 16-26 กุมภาพันธ์ 2559
319.) 74/2559 จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง(930,000.-) ขายแบบ : 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
320.) 73/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,027,200.-) ขายแบบ : 12-23 กุมภาพันธ์ 2559
321.) 72/2559 สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 50 เครื่อง(1,150,000.-) ขายแบบ : 12-23 กุมภาพันธ์ 2559
322.) 71/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(753,400.-) ขายแบบ : 12-23 กุมภาพันธ์ 2559
323.) 70/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(585,600.-) ขายแบบ : 10-23 กุมภาพันธ์ 2559
324.) 69/2559 จ้างติดตั้งปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำประปาฯ(758,000.-) ขายแบบ : 10-23 กุมภาพันธ์ 2559
325.) 68/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(596,305.-) ขายแบบ : 10-23 กุมภาพันธ์ 2559
326.) 67/2559 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 ประเภท ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 16 กพ. 2559 เวลา 09.00-09.30 น.
327.) 66/2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 29 มค. - 8 กพ. 2559
328.) 65/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,027,200.- บาท) ขายแบบ : 29 มค. - 8 กพ. 2559
329.) 64/2559 จ้างปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 21 -28 มกราคม 2558
330.) 63/2559 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารไบโอเทค ๒(1,717,000.) ขายแบบ : 20 มค. - 2 กพ. 2559
331.)  ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 15 - 20 มกราคม 2559
332.) 62/2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 12-19 มกราคม 2559
333.) 61/2559 จ้างเปลี่ยนโคมไฟสนามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย(1,510,000.-บาท) ขายแบบ : 6-18 มกราคม 2559
334.) 60/2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 6-13 มกราคม 2559
335.) 59/2559 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินอาคารยุพราชฯ(1,697,000.-) ขายแบบ : 5-15 มกราคม 2559
336.) 56/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ซื้่อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(ครั้งที่ 2) ขายแบบ : 16-28 ธันวาคม 2558
337.) 58/2559 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(876,000.-) ขายแบบ : 25 ธันวาคม 2558-6 มกราคม 2559
338.) 57/2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 24 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคา 2559
339.) 56/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ซื้่อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 16-28 ธันวาคม 2558
340.) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 17-23 ธันวาคม 2558
341.) 56/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,027,200.-) ขายแบบ : 16-28 ธันวาคม 2558
342.) 55/2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องยืนยันผลด้วยเทคนิค Mass Spectrometry พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 11-18 ธันวาคม 2558
343.) 54/2559 จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(986,000.-) ขายแบบ : 4-15 ธันวาคม 2558
344.) 53/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(876,600.-) ขายแบบ : 4-15 ธันวาคม 2558
345.) 52/2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 2-15 ธันวาคม 2558
346.) 51/2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในกลุ่มอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 2-15 ธันวาคม 2558
347.) 50/2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 1-11 ธันวาคม 2558
348.) 49/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,449,200.-) ขายแบบ : 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558
349.) 48/2559 ซื้อชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ(640,000.-) ขายแบบ : 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558
350.) 47/2559 สอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (SAN Storage) (1,166,135.-) ขายแบบ : 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558
351.) 44/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ(1,522,800.-) ขายแบบ : 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558
352.) 43/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(1,895,500.-) ขายแบบ : 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558
353.) 46/2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
354.) 45/2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
355.) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558
356.) ร่างTOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในกลุ่มอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558
357.) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 25 - 30 พฤศจิกายน 2558
358.) 42/2559 ซื้อเครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบางฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(3,000,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558
359.) 41/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(780,000.-บาท) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
360.) 40/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,532,800.-บาท) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
361.) ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 23-26 พฤศจิกายน 2558
362.) ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 23-26 พฤศจิกายน 2558
363.) ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 19 - 24 พฤศจิกายน 2558
364.) 39/2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 19 - 26 พฤศจิกายน 2558
365.) 38/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(1,880,000.-) ขายแบบ : 17-27 พฤศจิกายน 2558
366.) 37/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,767,800.-) ขายแบบ : 17-27 พฤศจิกายน 2558
367.) 36/2559 จ้างปรับปรุงพื้นลานหน้าสถาบันวิจัย(770,000.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
368.) 35/2559 จ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม(899,000.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
369.) 34/2559 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ อาคารบริหารงานกลาง(629,000.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
370.) 33/2559 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารวิทยาศาสตร์ 1 (570,000.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
371.) 32/2559 จัดซื้อรถพร้อมประกอบ จำนวน 1 คัน(580,800.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
372.) 31/2559 จัดซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้ง(1,960,000.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
373.) 30/2559 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บ่มเพาะ(573,000.-) ขายแบบ : 6-17 พฤศจิกายน 2558
374.) 29/2559 จ้างขยายระบบไฟฟ้าประตู 3(988,000.-) ขายแบบ : 6-17 พฤศจิกายน 2558
375.) 28/2559 จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(986,000.-) ขายแบบ : 6-17 พฤศจิกายน 2558
376.) 27/2559 จ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแพทย์พื้นบบ้าน (816,000.-บาท) ขายแบบ : 6-17 พฤศจิกายน 2558
377.) 26/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,669,200.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
378.) 25/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,141,100.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
379.) 24/2559 จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีอุตาสาหกรรม(860,000.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
380.) 23/2559 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีก่อสร้าง(977,000.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
381.) 22/2559 จ้างปรับปรุงภายในอาคารวิทยาลัยนานาชาติ(567,000.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
382.) 21/2559 จ้างปรับปรุงห้อง อาคารบริหารงานกลาง(1,340,000.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
383.) 20/2559 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 105 ชิ้น(วงเงิน 13,274.-) ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 10 พย. 2558 เวลา 09.00-09.30 น.
384.) 19/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารตึก 42(558,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
385.) 18/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักวชิบริหารรัฐกิจ(849,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
386.) 17/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม(634,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
387.) 16/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์(523,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
388.) 15/2559 สอบราคาจัดซื้ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,097,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
389.) 14/2559 สอบราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา(2,000,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
390.) 13/2559 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบติดตัวบุคคล(1,754,800.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
391.) 12/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,622,900.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
392.) 11/2559 จ้างปรับปรุงพื้นลาน หน้าสำนักวิชาบัญชีฯ(595,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
393.) 10/2559 จ้างปรับปรุงห้องนิทรรศการ สำนักคอมฯ(586,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
394.) 9/2559 จ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart classroom(516,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
395.) 8/2559 จ้างปรับปรุงสนามอัฒจันทร์สนามกีฬาฯ(988,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
396.) 7/2559 จ้างเปลี่ยนหลังคาและทาสีภายนอกอาคารเรียนรวม 2 (642,000.-) ขายแบบ : 19-29 ตุลาคม 2558
397.) 6/2559 จ้างปรับปรุงหลังคาภายในอาคารวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง(755,000.-) ขายแบบ : 19-29 ตุลาคม 2558
398.) 5/2559 จ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารสารภีและอาคารการเวก โรงเรียนสาธิต(950,000.-) ขายแบบ : 19-29 ตุลาคม 2558
399.) 4/2559 จัดซื้อรถพร้อมประกอบ โครงการห้องปฏิบัติการการบริการอาหารเครื่องดื่ม(580,800.-) ขายแบบ : 19-29 ตุลาคม 2558
400.) 3/2559 จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง(1,960,000.-) ขายแบบ : 6-16 ตุลาคม 2558
401.) 2/2559 จัดซื้อรถขุด ขนาด 3.3 ตัน จำนวน 1 คัน(1,200,000.) ขายแบบ : 6-16 ตุลาคม 2558
402.) 1/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(939,000.-) ขายแบบ : 6-16 ตุลาคม 2558
403.) 155/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ขายแบบ : 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
404.) 155/2558 สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(1,988,240.-) ขายแบบ : 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
405.) 154/2558 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 38 รายการ(1,996,750.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
406.) 153/2558 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 28 รายการ(1,536,230.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
407.) 152/2558 จ้างทาสีกลุ่มอาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(770,000.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
408.) 151/2558 จ้างเคลือบผนังปูนและทาสีเพดานปูน อาคารบริหารงานกลางและเอนกประสงค์(1,258,000.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
409.) 150/2558 จ้างปรับปรุงห้องเรียน E-Learning ชั้น ๓ อาคารยุพราชวิทยมงคล(126,000.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
410.) 149/2558 จ้างต่อเติมประตู หน้าต่างเหล็กยืดนิรภัย อาคารบริหารงานกลาง(1,530,000.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
411.) 148/2558 จัดซื้อเสื้อ Freshy จำนวน 1,022 ตัว(153,300.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
412.) 147/2558 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (19,968,000.-) ขายแบบ : 28 สิงหาคม 2558 - 3 กันยายน 2558
413.) 146/2558 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย จำนวน 4 เครื่อง(180,800.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558
414.) 145/2558 เช่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(1,990,000.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558
415.) 144/2558 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารบริหารงานกลาง(440,000.-) ขายแบบ : 20-31 สิงหาคม 2558
416.) 143/2558 จัดซืั้อเครื่องสร้างลมเย็น จำนวน 12 เครื่อง(258,000.-) ขายแบบ : 20-31 สิงหาคม 2558
417.) 142/2558 จัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบเหล็ก จำนวน 14 ตัว(315,000.-) ขายแบบ : 20-31 สิงหาคม 2558
418.) ร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาด รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 27 สิงหาคม 2558
419.) 141/2558 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเลี้ยงไหม(173,000.-) ขายแบบ : 17-27 สิงหาคม 2558
420.) 140/2558 จ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนสาธิต(632,000.-) ขายแบบ : 17-27 สิงหาคม 2558
421.) 139/2558 จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง(117,000.-) ขายแบบ : 17-27 สิงหาคม 2558
422.) 138/2558 จ้างปรับปรุงอาคาร 65(อาคารหอพักชาย)(1,576,000.-) ขายแบบ : 6-17 สิงหาคม 2558
423.) 137/2558 จ้างปรับปรุงสำนักงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(210,000.-) ขายแบบ : 5 - 17 สิงหาคม 2558
424.) 136/2558 จ้างปรับปรุงสำนักวิชากฎหมาย(253,000.-) ขายแบบ : 5 - 17 สิงหาคม 2558
425.) 135/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(687,200.-) ขายแบบ : 5 - 17 สิงหาคม 2558
426.) 134/2558 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ(350,800.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
427.) 133/2558 จ้างปรับปรุงอาคารยุพราช(กั้นผนังชั้น 1)(299,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
428.) 132/2558 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา(320,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
429.) 131/2558 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิชาท่องเที่ยว(910,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
430.) 130/2558 จ้างก่อสร้างอาคารน้ำดื่ม(1,650,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
431.) 124/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 14-24 กรกฎาคม 2558
432.) 129/2558 จ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ จำนวน 3,428 เล่ม ขายแบบ : 20 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558
433.) 128/2558 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 31 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 4 สค. 2558 เวลา 09.00-09.30 น.
434.) 127/2558 จ้างปรับปรุงราวระเบียง อาคารบริหารงานกลาง(160,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 กรกฎาคม 2558
435.) 126/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(120,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 กรกฎาคม 2558
436.) 125/2558 จัดซื้อรถรางเอนกประสงค์(1,300,000.-) ขายแบบ : 14- 24 กรกฎาคม 2558
437.) 124/2558 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU (660,000.-) ขายแบบ : 14- 24 กรกฎาคม 2558
438.) 123/2558 จัดซื้อเครื่องฉาย LCD โปรเจคเตอร์ (280,000.-) ขายแบบ : 14- 24 กรกฎาคม 2558
439.) 122/2558 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 122 รายการ(571,265.-) ขายแบบ : 9 - 20 กรกฎาคม 2558
440.) 121/2558 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ ขายแบบ : 7-17 กรกฎาคม 2558
441.) 120/2558 จัดซื้อเครื่องสร้างลมเย็น(135,000.-) ขายแบบ : 7-17 กรกฎาคม 2558
442.) 119/2558 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 รายการ(345,000.-) ขายแบบ : 7-17 กรกฎาคม 2558
443.) 118/2558 จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ฯ อาคารบริหารงานกลาง(1,400,000.-) ขายแบบ : 3-13 กรกฎาคม 2558
444.) 117/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี(541,000.-) ขายแบบ : 3-13 กรกฎาคม 2558
445.) 116/2558 จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานอธิการบดี(1,567,000.-) ขายแบบ : 3-13 กรกฎาคม 2558
446.) 115/2558 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย(180,800.-) ขายแบบ : 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
447.) 114/2558 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ(206,000.-) ขายแบบ : 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
448.) 113/2558 จ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ จำนวน 3,428 เล่ม(1,028,400.-) ขายแบบ : 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
449.) 112/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 2 รายการ(860,000.-) ขายแบบ : 23 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2558
450.) 104/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 9-19 มิถุนายน 2558
451.) 111/2558 จ้างปรับปรุงอาคารคณมนุษยศาสตร์(340,000.-) ขายแบบ : 15-25 มิถุนายน 2558
452.) 110/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(251,200.-) ขายแบบ : 15-25 มิถุนายน 2558
453.) 109/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,142,600.-) ขายแบบ : 15-25 มิถุนายน 2558
454.) 108/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(246,000.-) ขายแบบ : 15-25 มิถุนายน 2558
455.) 107/2558 จ้างเปลี่ยนกระเบื้องพื้นลานพระรูป สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย(400,000.-) ขายแบบ : 9-19 มิถุนายน 2558
456.) 106/2558 จ้างปรับปรุงลานน้ำพุ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย(330,000.-) ขายแบบ : 9-19 มิถุนายน 2558
457.) 105/2558 สื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์(448,000.-) ขายแบบ : 9-19 มิถุนายน 2558
458.) 104/2558 ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย(180,800.-) ขายแบบ : 9-19 มิถุนายน 2558
459.) 103/2558 วัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการระบบเครือข่าย(161,350.-) ขายแบบ : 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558
460.) 102/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,942,900.-บาท) ขายแบบ : 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558
461.) 101/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 18-28 พฤษภาคม 2558
462.) 101/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(180,800.-) ขายแบบ : 18-28 พฤษภาคม 2558
463.) 100/2558 จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(295,000.-) ขายแบบ : 18-28 พฤษภาคม 2558
464.) 99/2558 จ้างปรับปรุงห้องวิทยบริการ อาคารยุพราช(180,000.-) ขายแบบ : 18-28 พฤษภาคม 2558
465.) 98/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(300,000.-) ขายแบบ : 6-18 พฤษภาคม 2558
466.) 97/2558 จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ(159,000.-) ขายแบบ : 6-18 พฤษภาคม 2558
467.) 96/2558 จัดซื้อเครื่องหมายนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง จำนวน 5 รายการ(264,692.-) ขายแบบ : 1 พฤษภาคม - 11 พฤษภาคม 2558
468.) 95/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(487,000.-) ขายแบบ : 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
469.) 94/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(227,100.-บาท) ขายแบบ : 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
470.) 91/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ขายแบบ : 20 -30 เมษายน 2558
471.) 93/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 18 รายการ(332,970.-บาท) ขายแบบ : 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
472.) 92/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 4 รายการ(150,000.-บาท) ขายแบบ : 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
473.) 91/2558 จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ(159,000.-) ขายแบบ : 20-30 เมษายน 2558
474.) 90/2558 จ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการศึกษา(154,000.-) ขายแบบ : 20-23 เมษายน 2558
475.) 89/2558 จ้างปรับปรุงศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารฯ(198,000.-) ขายแบบ : 20-23 เมษายน 2558
476.) 87/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ขายแบบ : 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
477.) 88/2558 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ(440,900.-) ขายแบบ : 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
478.) 87/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(1,366,400.-) ขายแบบ : 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
479.) 86/2558 จ้างต่อเติมหลังอาคารสำนักวิชาบัญชี(352,000.-) ขายแบบ : 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
480.) 85/2558 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 2 เม.ย. 2558 เวลา 09.00-09.30 น.
481.) 84/2558 จ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา(680,000.-) ขายแบบ : 17 - 27 มีนาคม 2558
482.) 83/2558 จ้างปรับปรุงบริเวณจอดรถสำนักวิชาท่องเที่ยว(140,000.-) ขายแบบ : 17 - 27 มีนาคม 2558
483.) 82/2558 จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์(644,140.-) ขายแบบ : 12-23 มีนาคม 2558
484.) 81/2558 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย(242,450.-) ขายแบบ : 12-23 มีนาคม 2558
485.) 80/2558 จ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(635,000.-) ขายแบบ : 10 - 20 มีนาคม 2558
486.) 79/2558 จ้างปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์(252,000.-) ขายแบบ : 10 - 20 มีนาคม 2558
487.) 78/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(391,200.-) ขายแบบ : 10 - 20 มีนาคม 2558
488.) 77/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(415,000.-) ขายแบบ : 10 - 20 มีนาคม 2558
489.) 76/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(866,500.-) ขายแบบ : 10 - 20 มีนาคม 2558
490.) 75/2558 จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารฯ (2,500,000) ขายแบบ : 2 - 9 มีนาคม 2558
491.) 74/2558 จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์(644,140.-) ขายแบบ : 26 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558
492.) 73/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(687,100.-) ขายแบบ : 26 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558
493.) 72/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(646,900.-) ขายแบบ : 26 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558
494.) ร่าง Tor จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟ รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
495.) 71/2558 จ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำสวนสมเด็จฯ(317,000.-) ขายแบบ : 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558
496.) 70/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(180,000.-) ขายแบบ : 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558
497.) 69/2558 จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ(440,900.-) ขายแบบ : 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558
498.) 68/2558 จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง(295,000.-) ขายแบบ : 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558
499.) 67/2558 จ้างปรับปรุงศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์(195,000.-) ขายแบบ : 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558
500.) 66/2558 จ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา (137,500.-) ขายแบบ : 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558
501.) 65/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(1,366,400.-) ขายแบบ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2558
502.) 64/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(354,600.-) ขายแบบ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2558
503.) 63/2558 จัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน(1,200,000.-) ขายแบบ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2558
504.) 62/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(880,000.-) ขายแบบ : 16-26 กุมภาพันธ์ 2558
505.) 61/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(577,900.-) ขายแบบ : 16-26 กุมภาพันธ์ 2558
506.) 60/2558 จ้างปรับปรุงหลังคาหอประชุมใหญ่(248,00.-) ขายแบบ : 6-16 กุมภาพันธ์ 2558
507.) 59/2558 จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ(207,000.-) ขายแบบ : 6-16 กุมภาพันธ์ 2558
508.) 58/2558 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนานาชาติ(1,121,000.-) ขายแบบ : 6-16 กุมภาพันธ์ 2558
509.) 57/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(164,800.-) ขายแบบ : 3-13 กุมภาพันธ์ 2558
510.) 56/2558 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ(239,200.-) ขายแบบ : 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
511.) 55/2558 จัดซื้อชุดสอนแบบมัลติมีเดีย(704,000.-) ขายแบบ : 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
512.) 54/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(310,000.-) ขายแบบ : 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
513.) 53/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(837,200.-) ขายแบบ : 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
514.) 52/2558 จัดซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) (250,000.-) ขายแบบ : 20 - 30 มกราคม 2558
515.) ยกเลิกประกาศสอบราคางานปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการศึกษา ขายแบบ : 16-26 มกราคม 2558
516.) 51/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด(351,000.-บาท) ขายแบบ : 16-26 มกราคม 2558
517.) 50/2558 ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการศึกษา(155,000.-บาท) ขายแบบ : 16-26 มกราคม 2558
518.) 49/2558 ซื้อรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน(1,500,000.-) ขายแบบ : 14-26 มกราคม 2558
519.) 48/2558 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 25 ธค. 2557 เวลา 09.00-09.30 น.
520.) 45/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 12-23 ธันวาคม 2557
521.) 44/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 8-18 ธันวาคม 2557
522.) 47/2558 ซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน ๓๐ เครื่อง ขายแบบ : 12-23 ธันวาคม 2557
523.) 46/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 12-23 ธันวาคม 2557
524.) 45/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ขายแบบ : 12-23 ธันวาคม 2557
525.) 44/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(215,000.- บาท) ขายแบบ : 8-18 ธันวาคม 2557
526.) 43/2557 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(550,000.-) ขายแบบ : 8-18 ธันวาคม 2557
527.) 42/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ(1,447,800.-) ขายแบบ : 8-18 ธันวาคม 2557
528.) 41/2558 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ (190,000,000) ขายแบบ : 8-15 ธันวาคม 2557
529.) 40/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจำนวน 6 รายการ ขายแบบ : 1-11 ธันวาคม 2557
530.) 33/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จำนวน 6 รายการ ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
531.) 30/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2557
532.) 40/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(228,140.-) ขายแบบ : 1-11 ธันวาคม 2557
533.) 39/2558 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์(690,000.-) ขายแบบ : 1-11 ธันวาคม 2557
534.) 38/2558 จ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต(1,400,000.-) ขายแบบ : 1-11 ธันวาคม 2557
535.) 37/2558 ซื้อป้ายแสดงผล LED Outdoor full color Display พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด (2,499,894) ขายแบบ : 1 - 8 ธค.57
536.) 36/2558 ครุภัณฑ์ 9 รายการ (930,000) ขายแบบ : 1 - 11 ธันวาคม 2557
537.) 35/2558 ซื้อซอฟแวร์ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงพื้นที่ จำนวน ๑ ชุด (300,000.-) ขายแบบ : 1 - 11 ธันวาคม 2557
538.) 34/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (372,300.-) ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558
539.) 33/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(329,000.-) ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
540.) 32/2558 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ประกาศ(280,000.-) ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
541.) ร่าง Tor งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รับฟังคำวิจารณ์ 25 - 28 พฤศจิกายน 2557
542.) 31/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,005,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
543.) 30/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,170,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
544.) 29/2558 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ(512,030.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
545.) ร่าง Tor จัดซื้อป้ายแสดงผล LED Outdoor full color Display พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557
546.) 28/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(594,800.-) ขายแบบ : 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
547.) 27/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(461,800) ขายแบบ : 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
548.) 25/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 17-27 พฤศจิกายน 2557
549.) 26/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(900,000.-) ขายแบบ : 17-27 พฤศจิกายน 2557
550.) 25/2558 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ(198,270.-) ขายแบบ : 17-27 พฤศจิกายน 2557
551.) 24/2558 งานปรับปรุงอาคารมิตรภาพไทย-จีน(1,740,000.-) ขายแบบ : 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557
552.) 23/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ(1,588,200.-) ขายแบบ : 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
553.) 22/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(1,703,200.-) ขายแบบ : 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
554.) 21/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,850,000.-) ขายแบบ : 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
555.) 20/2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (3,320,000.-) ขายแบบ : 27 - 31 ตุลาคม 2558
556.) 6/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
557.) 7/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
558.) 19/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(318,000.-) ขายแบบ : 20 - 31 ตุลาคม 2557
559.) 18/2558 ซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ (1,827,300.-) ขายแบบ : 20 - 31 ตุลาคม 2557
560.) 17/2558 ซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ (1,186,900.-) ขายแบบ : 20 - 31 ตุลาคม 2557
561.) 16/2558 ซื้อชุดเครื่องทำแห้ง (4,000,000) ขายแบบ : 20 - 24 ตุลาคม 2557
562.) ร่าง Tor จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (3,320,000.- บาท) รับฟังคำวิจารณ์ 17 - 22 ตุลาคม 2557
563.) 15/2558 จ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต(1,400,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 ตุลาคม 2557
564.) 14/2558 ซ์้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ(111,500.-) ขายแบบ : 16 - 27 ตุลาคม 2557
565.) 13/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(900,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 ตุลาคม 2557
566.) 12/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(969,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 ตุลาคม 2557
567.) 11/2558 ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง(233,400.-) ขายแบบ : 15 - 27 ตุลาคม 2557
568.) 10/2558 ซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (437,300.-) ขายแบบ : 15 - 27 ตุลาคม 2557
569.) ร่าง Tor จัดซื้อชุดเครื่องทำแห้ง (Spray dryer) ขนาด 50 ลิตร/ชั่วโมง รับฟังคำวิจารณ์ 13 - 16 ตุลาคม 2557
570.) 9/2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ขายแบบ : 13 - 17 ตุลาคม 2557
571.) 8/2558 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง(126,000.-) ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
572.) 7/2558 ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 รายการ(729,000.-) ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
573.) 6/2558 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ(198,270.-) ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
574.) 5/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(123,600.-) ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
575.) 4/2558 จ้างก่อสร้างยุ้งฉางตามภูมิปัญญาไทยวน(300,000.-) ขายแบบ : 7-17 ตุลาคม 2557
576.) 3/2558 จ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารไบโอเทค(136,800.-) ขายแบบ : 7-17 ตุลาคม 2557
577.) 2/2558 จ้างปรับปรุงห้องเื้องผึ้ง และเอื้องสายหลวง(290,000.-) ขายแบบ : 6-16 ตุลาคม 2557
578.) 1/2558 จ้างปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ(180,000.-) ขายแบบ : 6-16 ตุลาคม 2557
579.) ร่าง Tor จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ 6 - 9 ตุลาคม 2557
580.) 123/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 16-26 กันยายน 2557
581.) 123/2557 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ(512,030.-) ขายแบบ : 16-26 กันยายน 2557
582.) 122/2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ(302,110.-) ขายแบบ : 12 - 22 กันยายน 2557
583.) 115/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคารถกระบะไม้(อีแต๋น) ขายแบบ : 9-19 กันยายน 2557
584.) 121/2557 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(135,500.-) ขายแบบ : 11-22 กันยายน 2557
585.) 120-2557 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(318,000.-) ขายแบบ : 11-22 กันยายน 2557
586.) 119/2557 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(787,680.-) ขายแบบ : 11-22 กันยายน 2557
587.) 118/2557 ประกาศอสบราคาจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้(184,500.-) ขายแบบ : 10-22 กันยายน 2557
588.) 117/2557 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ(666,000.-) ขายแบบ : 10-22 กันยายน 2557
589.) 116/2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด(230,000) ขายแบบ : 10-22 กันยายน 2557
590.) 115/2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้อระกระบะไม้(อีแต๋น)(190,000) ขายแบบ : 9-19 กันยายน 2557
591.) 114/2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ (939,600.-) ขายแบบ : 9-19 กันยายน 2557
592.) 113/2557 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายฯ (3,446,900.-) ขายแบบ : 8 - 15 กันยายน 2557
593.) 108/2557 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ : 27 สิงหาคม - 8 กันยายน 2557
594.) 112/2557 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (17,160,000.-) ขายแบบ : 3 - 9 กันยายน 2557
595.) 111/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (469,300.-) ขายแบบ : 2 - 12 กันยายน 2557
596.) ร่าง Tor ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างโหนดหลัก (3,446,900.-) รับฟังคำวิจารณ์ 2 - 5 กันยายน 2557
597.) 110/2557 ประกวดราคาเช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (3,133,000) ขายแบบ : 1 - 5 กันยายน 2557
598.) 109/2557 จ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต(1,836,600.-) ขายแบบ : 27 สิงหาคม - 8 กันยายน 2557
599.) 108/2557 สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง(186,000) ขายแบบ : 27 สิงหาคม - 8 กันยายน 2557
600.) ร่าง Tor จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รับฟังคำวิจารณ์ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557
601.) 107/2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(931,000.-บาท) ขายแบบ : 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557
602.) 106/2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ(541,980.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557
603.) ร่าง Tor เช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รับฟังคำวิจารณ์ 25 - 29สิงหาคม 2557
604.) 105/2557 งานก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรม(9,638,000.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557
605.) 104/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอาหาร ภาควิชาคหกรรม(280,000.-) ขายแบบ : 20 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557
606.) 103/2557 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ อาคารวิทยาการจัดการ(290,000.-) ขายแบบ : 20 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557
607.) 102/2557 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ (3,446,900.- บาท) ขายแบบ : 20 - 26 สิงหาคม 2557
608.) 101/2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(550,000.-) ขายแบบ : 14-25 สิงหาคม 2557
609.) 100/2557 สอบราคาจัดซื้อโทรทัศน์(316,350.-) ขายแบบ : 14-25 สิงหาคม 2557
610.) 99/2557 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น(276,000.-) ขายแบบ : 14-25 สิงหาคม 2557
611.) 98/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(475,400.-) ขายแบบ : 14-25 สิงหาคม 2557
612.) ร่าง Tor จ้างก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรม รับฟังคำวิจารณ์ 13 - 20 สิงหาคม 2557
613.) ร่าง Tor จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รับฟังคำวิจารณ์ 08 - 15 สิงหาคม 2557
614.) 97/2557 สอบราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและสืบค้น ศูนย์อาเซียนศึกษา(1,995,000.-) ขายแบบ : 7-18 สิงหาคม 2557
615.) 96/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย(245,000.-) ขายแบบ : 5-15 สิงหาคม 2557
616.) 95/2557 จ้างปรับปรุงระบบน้ำดิบ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย(216,000.-) ขายแบบ : 5-15 สิงหาคม 2557
617.) 94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย (15,976,000.- บาท) ขายแบบ : 4 - 8 สิงหาคม 2557
618.) 90/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเต็นท์สนาม จำนวน 10 หลัง(185,000.-) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557
619.) 93/2557 จ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิตฯ(688,000.-บาท) ขายแบบ : 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
620.) 92/2557 จ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์(918,000.-บาท) ขายแบบ : 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
621.) 91/2557 จ้างพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑(530,000.-บาท) ขายแบบ : 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
622.) ร่าง Tor ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รับฟังคำวิจารณ์ 28 - 31 กรกฎาคม 2557
623.) 90/2557 ซ์้อเต้นท์ จำนวน 10 หลัง(185,000.-) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557
624.) 89/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(299,000) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557
625.) 88/2557 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ(13,135.-) ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 28 กค. 2557 เวลา 09.00-09.30 น
626.) 87/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์(850,000.-) ขายแบบ : 16-28 กรกฎาคม 2557
627.) 86/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์อาคารมนุษยศาสตร์(125,000.-) ขายแบบ : 16-28 กรกฎาคม 2557
628.) 85/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ(541,980.-) ขายแบบ : 26 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2557
629.) 84/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็นฯ(641,620.-) ขายแบบ : 26 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2557
630.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังคำวิจารณ์ 23 - 26 มิถุนายน 2557
631.) 83/2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ อาคารไบโอเทค (540,000.-) ขายแบบ : 20-30 มิถุนายน 2557
632.) 82/2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างยุ้งฉางตามภูมิปัญญาไทยวน(300,000.-) ขายแบบ : 20-30 มิถุนายน 2557
633.) 81/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2557
634.) 81/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(299,000) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2557
635.) 80 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารยุพราชวิทยมงคล ขายแบบ : 5 - 12 มิถุนายน 2557
636.) 79/2557 สอบราคาจ้างทาสีสนามแบดมินตัน(164,000) ขายแบบ : 2 - 12 มิถุนายน 2557
637.) 78/2557 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หน้าอาคารสำนักวิชาท่องเที่ยว(199,000) ขายแบบ : 2 - 12 มิถุนายน 2557
638.) 77/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(145,000) ขายแบบ : 2 - 12 มิถุนายน 2557
639.) 76/2557 สอบราคาจ้างต่อเติมโรงจอดรถยนต์งานยายพาหนะ(425,000) ขายแบบ : 26 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2557
640.) 75/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์(148,000) ขายแบบ : 26 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2557
641.) 74/2557 จัดซื้อรถกอล์ฟ จำนวน 1 คัน(214,000) ขายแบบ : 26 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2557
642.) 73/2557 จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง(230,000) ขายแบบ : 26 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2557
643.) 71/2557 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ(232,000) ขายแบบ : 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2557
644.) 72/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(253,620) ขายแบบ : 30 เเมษายน- 15พฤษภาคม 2557
645.) 70/2557 จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ(2,500,000.-) ขายแบบ : 25 - 30 เมษายน 2557
646.) 69/2557 จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสำนักวิชาบัญชี(140,800) ขายแบบ : 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557
647.) 68/2557 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น(135,800.-) ขายแบบ : 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557
648.) 67/2557 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน(201,000.-) ขายแบบ : 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557
649.) 66/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(440,000) ขายแบบ : 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557
650.) ร่าง Tor งานซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับฟังคำวิจารณ์ 18 - 23 เมษายน 2557
651.) 65/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(363,620.-) ขายแบบ : 20-31 มีนาคม 2557
652.) 59/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 13-24 มีนาคม 2557
653.) 64/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(138,900.-) ขายแบบ : 17 - 27 มีนาคม 2557
654.) 63/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ขายแบบ : 17 - 27 มีนาคม 2557
655.) 62/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(502,300.-บาท) ขายแบบ : 17 - 27 มีนาคม 2557
656.) 61/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(468,000) ขายแบบ : 13-24 มีนาคม 2557
657.) 60/2557 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(469,000) ขายแบบ : 13-24 มีนาคม 2557
658.) 59/2557 ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ(267,800) ขายแบบ : 13-24 มีนาคม 2557
659.) 52/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ขายแบบ : 4-14 มีนาคม 2557
660.) 58/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(827,300.-) ขายแบบ : 6-17 มีนาคม 2557
661.) 57/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,500,000.-) ขายแบบ : 6-17 มีนาคม 2557
662.) 56/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(992,600.-) ขายแบบ : 6-17 มีนาคม 2557
663.) 55/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(919,300.-) ขายแบบ : 6-17 มีนาคม 2557
664.) 54/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(882,000.-) ขายแบบ : 4-14 มีนาคม 2557
665.) 53/2557 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา(171,000.-) ขายแบบ : 4-14 มีนาคม 2557
666.) 52/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(488,700.-) ขายแบบ : 4-14 มีนาคม 2557
667.) 51/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(363,620.-) ขายแบบ : 4-14 มีนาคม 2557
668.) 50/2557 เปลี่ยนแปลงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(267,800.-) ขายแบบ : 20 กพ. - 3 มี.ค 57
669.) 50/2557 เปลี่ยนแปลงหัวข้อประกาศสอบราคา ขายแบบ : 20 กพ. - 3 มี.ค 57
670.) 49/2557 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ(8,135) ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 4 มีค. 2557 เวลา 9.00 -9.30 น.
671.) 50/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(267,800.-) ขายแบบ : 20 กพ. - 3 มี.ค 57
672.) 48/2557 เครื่องรับสัญญาณ(1,200,000) ขายแบบ : 20 กพ. - 3 มี.ค 57
673.) ยกเลิกประกาศสอบราคา 46/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : -
674.) ยกเลิกประกาศสอบราคา 45/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : -
675.) ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา ขายแบบ : 18-24 กุมภาพันธ์ 2557
676.) 47/2557 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา ขายแบบ : 18-24 กุมภาพันธ์ 2557
677.) 39/2557 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 18 กพ. 2557 เวลา 9.00 -9.30 น.
678.) 40/2557 ประกาศเปลี่ยนแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (167,600) ขายแบบ : 10-20 กุมภาพันธ์ 2557
679.) 46/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,500,000) ขายแบบ : 12-24 กุมภาพันธ์ 2557
680.) 45/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(992,600.-) ขายแบบ : 12-24 กุมภาพันธ์ 2557
681.) 44/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(754,000) ขายแบบ : 12-24 กุมภาพันธ์ 2557
682.) 43/2557 ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 รายการ(223,840) ขายแบบ : 12-24 กุมภาพันธ์ 2557
683.) ร่าง Tor งานปรับปรุงระบบประปา รับฟังคำวิจารณ์ 11-17 กุมภาพันธ์ 2557
684.) 42/2557 ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ(146,000) ขายแบบ : 10-20 กุมภาพันธ์ 2557
685.) 41/2557 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one(700,000) ขายแบบ : 10-20 กุมภาพันธ์ 2557
686.) 40/2557 เครื่องคอมพิวเตอร์ (167,600) ขายแบบ : 10-20 กุมภาพันธ์ 2557
687.) 38/2557 จ้างปรับปรุงสำนักสื่อสารองค์กร(143,000) ขายแบบ : 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
688.) 37/2557 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราช(500,000) ขายแบบ : 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
689.) ร่าง Tor งานปรับปรุงระบบประปา รับฟังคำวิจารย์ 28 - 31 มกราคม 2557
690.) 34/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 15-27 มกราคม 2557
691.) 32/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคารซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ขายแบบ : 15-27 มกราคม 2557
692.) 36/2557 จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม(GPS)(1,200,000) ขายแบบ : 21-31 มกราคม 2557
693.) 35/2557 จัดซื้อเครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ(1,300,000) ขายแบบ : 21-31 มกราคม 2557
694.) 34/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 15-27 มกราคม 2557
695.) 33/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ขายแบบ : 15-27 มกราคม 2557
696.) 32/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(1,820,900.-) ขายแบบ : 15-27 มกราคม 2557
697.) 30/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ ขายแบบ : -
698.) ราคากลางจ้างจัดทำทางเดินรองสระน้ำ(763,000.-) ขายแบบ : -
699.) ราคากลางงานต่อเติมห้องวิเคราะห์ยาสมุนไพร(829,000.-) ขายแบบ : -
700.) ราคากลางงานปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์(199,000) ขายแบบ : -
701.) 31/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(474,904) ขายแบบ : 9 - 20 มกราคม 2557
702.) 30/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(1,059,000) ขายแบบ : 9 - 20 มกราคม 2557
703.) 28/2557 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขายแบบ : -
704.) 29/2557 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 103 ชิ้น ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 17 มค. 2557 เวลา 9.00 -9.30 น.
705.) 28/2557 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง(167,600) ขายแบบ : 8-20 มกราคม 2557
706.) 27/2557 จ้างจัดทำทางเดินรอบสระน้ำ (763,000.-) ขายแบบ : 6-16 มกราคม 2557
707.) 26/2557 งานต่อเติมห้องวิเคราะห์ยาสมุนไพร(829,000.-) ขายแบบ : 2-13 มกราคา 2557
708.) 25/2557 งานปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์(199,000.-) ขายแบบ : 2-13 มกราคา 2557
709.) 24/2557 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ขายแบบ : 23-27 ธันวาคม 2556
710.) 23/2557 จ้างปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์(281,000) ขายแบบ : 13-23 ธันวาคม 2556
711.) 22/2557 จ้างทาสีภายนอกอาคารโรงเรียนสาธิต(449,000) ขายแบบ : 13-23 ธันวาคม 2556
712.) 21/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,735,000) ขายแบบ : 13-23 ธันวาคม 2556
713.) 20/2557 ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด(290,000) ขายแบบ : 13-23 ธันวาคม 2556
714.) 19/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(378,700.-) ขายแบบ : 13-23 ธันวาคม 2556
715.) ร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังคำวิจารณ์ 6 - 11 ธันวาคม 2556
716.) 18/2557 จัดซื้อระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(800,000.-) ขายแบบ : 6-17 ธันวาคม 2556
717.) 17/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ(1,910,600.-) ขายแบบ : 6-17 ธันวาคม 2556
718.) 16/2557 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(172,000.-) ขายแบบ : 3-13 ธันวาคม 2556
719.) 15/2557 จ้างปรับปรุงหอประชุมสุพรรณิการ์(1,500,000.-) ขายแบบ : 3-13 ธันวาคม 2556
720.) 14/2557 จัดทำแผงตาข่ายกั้นลูกกอล์ฟ(200,000) ขายแบบ : 25 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2556
721.) 13/2557 งานปรับปรุงห้องข้อมูลกลาง(562,000) ขายแบบ : 25 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2556
722.) 12/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(384,000) ขายแบบ : 25 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2556
723.) 11/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,650,000) ขายแบบ : 25 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2556
724.) 10/2557 ซื้อบล๊อกตัวหนอน จำนวน 4 รายการ(444,000) ขายแบบ : 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
725.) 9/2557 ซื้อเครื่องปรับอากาศ(210,000) ขายแบบ : 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
726.) 8/2557 สอบราคาจ้างจัดทำป้าหน้ามหาวิทยาลัย(ส่วนฐานล่าง)(937,000) ขายแบบ : 21-31 ตุลาคม 2556
727.) 7/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา ขายแบบ : 14-24 ตุลาคม 2556
728.) 6/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา ขายแบบ : 14-24 ตุลาคม 2556
729.) 4/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 8-18 ตุลาคม 2556
730.) 7/2557 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักวิชาท่องเที่ยว (758,000) ขายแบบ : 14-24 ตุลาคม 2556
731.) 6/2557 สอบราคาจ้างจัดทำแผงตาข่ายกั้นลูกกอล์ฟ(224,000) ขายแบบ : 14-24 ตุลาคม 2556
732.) 5/2557 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ขายแบบ : 9 - 15 ตุลาคม 2556
733.) 4/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน คณะวิทยาการจัดการ(495,000.-) ขายแบบ : 8-18 ตุลาคม 2556
734.) 3/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ(220,000.-) ขายแบบ : 8-18 ตุลาคม 2556
735.) 2/2557 สอบราคาซื้อบล็อกตัวหนอน จำนวน 4 รายการ(444,000) ขายแบบ : 3-14 ตุลาคม 2556
736.) 1/2557 สอบราคาซื้อพรมทอแบบหนาพิเศษพร้อมติดตั้ง(193,750) ขายแบบ : 3-14 ตุลาคม 2556
737.) ร่าง Tor ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด รับฟังคำวิจารณ์ 4 - 8 ตุลาคม 2556
738.) 149/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 30 กันยายน 2556 - 4 ตุลาคม 2556
739.) 148/2556 สอบราคาจ้างต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์(1,129,000) ขายแบบ : 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
740.) 147/2556 สอบราคาจ้างต่อเติมห้องพักชั้นล่าง อาคารยูนิดอร์ม (1,030,000.-) ขายแบบ : 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
741.) 146/2556 สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม(716,000) ขายแบบ : 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
742.) 145/2556 สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและต่อเติมอาคารสำนักวิชากฎหมาย(284,000) ขายแบบ : 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
743.) 149 ประกวดราคาเช่าเชื่อมอินเทอร์เน็ต ขายแบบ : 30 กันยายน 2556 - 4 ตุลาคม 2556
744.) ร่าง Tor ประกวดราคาเช่าการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 27 กันยายน 2556
745.) 134/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (146,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
746.) 142/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารไบโอเทค (คหกรรม)(832,000) ขายแบบ : 18-30 กันยายน 2556
747.) 141/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายหน้ามหาวิทยาลัย(937,000) ขายแบบ : 18-30 กันยายน 2556
748.) 140/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(445,900) ขายแบบ : 18-30 กันยายน 2556
749.) 138/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 รายการ(223,840) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
750.) 134/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(146,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
751.) 139 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ขายแบบ : 16-20 กันยายน 2556
752.) 136/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
753.) 138/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 รายการ(223,840) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
754.) 137/2556 สอบราคาจ้างจัดทำทางเดินรอบสระน้ำหลังเวทีกลางแจ้ง (763,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
755.) 136/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(169,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
756.) 135/2556 สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด(277,130) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
757.) 134/2556 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(146,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
758.) 133/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(503,700) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
759.) 132/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,873,400) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
760.) 131/2556 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ(1,388,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
761.) ร่าง TOR จ้างเหมาทาความสะอาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังคำวิจารณ์ 9 - 12 กันยายน 2556
762.) 130/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(258,000.-) ขายแบบ : 6-16 กันยายน 2556
763.) 129/2556 สอบราคาซื้อรถแทรคเตอร์ตัดหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน(350,000) ขายแบบ : 2-12 กันยายน 2556
764.) 128/2556 สอบราคาซื้อเครื่องเสียง 120 วัตต์ จำนวน 29 ชุด(1,015,000) ขายแบบ : 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556
765.) 127/2556 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(458,000) ขายแบบ : 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556
766.) 126/2556 ซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 1 คัน(6,000,000) ขายแบบ : 26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
767.) 121/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : -
768.) 119/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : -
769.) 125/2556 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร (196,000) ขายแบบ : 21 สิงหคม - 2 กันยายน 2556
770.) 124/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,387,000) ขายแบบ : 21 สิงหคม - 2 กันยายน 2556
771.) 123/2556 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์(691,755) ขายแบบ : 21 สิงหคม - 2 กันยายน 2556
772.) 122/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,080,000) ขายแบบ : 20-30 สิงหาคม 2556
773.) 121/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(380,000) ขายแบบ : 19-29 สิงหาคม 2556
774.) 119/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(832,700) ขายแบบ : 19-29 สิงหาคม 2556
775.) ร่าง TOR รถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับฟังคำวิจารณ์ 19-22 สิงหาคม 2556
776.) 117/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(441,000) ขายแบบ : 7 -19 สิงหาคม 2556
777.) 116/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 29 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 9 สค. 2556 เวลา 9.00 -9.30 น.
778.) 115/2556 ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี ขายแบบ : -
779.) 115/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี 1(136,000.-) ขายแบบ : 1-13 สิงหาคม 2556
780.) 113/2556 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ : -
781.) 114/2556 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ(560,000) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2556
782.) 113/2556 สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)(535,000.-) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2556
783.) 112/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ขายแบบ : 18-29 กรกฎาคม 2556
784.) 111/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม(991,175.-) ขายแบบ : 15 - 26 กรกฎาคม 2556
785.) 110/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(3,000,000.-) ขายแบบ : 15-19 กรกฎาคม 2556
786.) 109/2556 จ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่าง สำนักงานอธิการบดี 1(136,000) ขายแบบ : 9-19 กรกฎาคม 2556
787.) 108/2556 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิชาบัญชี(557,000) ขายแบบ : 9-19 กรกฎาคม 2556
788.) 107/2556 จ้างต่อเติมห้องพักชั้นล่างอาคารยูนิดอร์ม (1,030,000.-) ขายแบบ : 9-19 กรกฎาคม 2556
789.) ร่าง TOR จัดสร้างสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ รับฟังคำวิจารณ์ 9 - 12 กรกฎาคม 2556
790.) 106/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(250,000.-) ขายแบบ : 9-19 กรกฎาคม 2556
791.) 105/2556 สอบราคาจ้างจัดทำแผงกั้นลูกกอล์ฟ(617,000) ขายแบบ : 2-12 กรกฎาคม 2556
792.) 103/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(149,800) ขายแบบ : 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556
793.) 102/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,539,600) ขายแบบ : 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556
794.) 101/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(119,000) ขายแบบ : 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556
795.) 100/2556 สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,000 ตัว(295,000) ขายแบบ : 17-27 มิถุนายน 2556
796.) 99/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเกษตร(1,280,000.-) ขายแบบ : 17-27 มิถุนายน 2556
797.) 98/2556 สอบราคาจ้างขยายห้องเรียนบริเวณชั้นล่างอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ(1,459,000.-) ขายแบบ : 17-27 มิถุนายน 2556
798.) 97/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1 (159,425.-) ขายแบบ : 17-27 มิถุนายน 2556
799.) 96/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 2 (1,000,000.-) ขายแบบ : 17-27 มิถุนายน 2556
800.) 95/2556 สอบราคาจ้างติดตั้งสาย fiber optic(1,791,300) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2556
801.) 94/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(136,680) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2556
802.) 93/2556 ปรับปรุงต่อเติมอาคารสภาคณาจารย์และข้าราชการ(194,000.-) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2556
803.) 92/2556 สอบราคาจ้างต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(1,173,000.-) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2556
804.) 91/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชวิทยมงคล(532,700) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2556
805.) 90/2556 สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิต(1,829,100) ขายแบบ : 6-17 มิถุนายน 2556
806.) 89/2556 จ้างจัดทำตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล(219,600) ขายแบบ : 4-14 มิถุนายน 2556
807.) 88/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม ขายแบบ : 4-14 มิถุนายน 2556
808.) 88/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม(991,175) ขายแบบ : 4-14 มิถุนายน 2556
809.) 86/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(149,800) ขายแบบ : 4-14 มิถุนายน 2556
810.) 86/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8 รายการ (จำนวน 121 ชิ้น รวมเงิน 43,100.-) ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 6 มิย. 2556 เวลา 9.00 -9.30 น.
811.) 85/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(352,000) ขายแบบ : 28 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2556
812.) 84/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(298,000) ขายแบบ : 27 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2556
813.) 83/2556 จ้างปรับปรุงห้องเรียน 412 เป็นห้องสมุด(386,000) ขายแบบ : 21-31 พฤษภาคม 2556
814.) 82/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส(150,000) ขายแบบ : 21-31 พฤษภาคม 2556
815.) 81/2556 สอบราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือ Proceedings(353,000) ขายแบบ : 21-31 พฤษภาคม 2556
816.) 80/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (227,800) ขายแบบ : 15-27 พฤษภาคม 2556
817.) 78/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ(512,990) ขายแบบ : 14-27 พฤษภาคม 2556
818.) 77/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ(510,000) ขายแบบ : 14-27 พฤษภาคม 2556
819.) เลขที่ 79/2556 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ขายแบบ : -
820.) 76/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (485,000) ขายแบบ : 8 - 20 พฤษภาคม 2556
821.) 71/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
822.) 75/2556 สอบราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 500 ตัว(500,000) ขายแบบ : 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
823.) 74/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8 รายการ (43,100 บาท) ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 9 พ.ค. 56 เวลา 9.00 -9.30 น.
824.) 73/2556 สอบราคาจ้างจัดทำรางระบายน้ำลานจอดรถ (ฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา)(168,644) ขายแบบ : 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
825.) 72/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารบริหารรัฐกิจ(200,000) ขายแบบ : 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
826.) 71/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(308,900) ขายแบบ : 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
827.) 70/2556 สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 2 รายการ(906,000) ขายแบบ : 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
828.) 69/2556 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมกาสะลองคำ ขายแบบ : 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
829.) 68/2556 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงศาลา 12 เหลี่ยม ขายแบบ : 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
830.) 67/2556 สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ขายแบบ : 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
831.) 66/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ขายแบบ : 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
832.) 65/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ขายแบบ : 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
833.) 62 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ :
834.) 58 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ :
835.) 64/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำบาดาล(282,000) ขายแบบ : 2-18 เมษายน 2556
836.) 63/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องน้ำและศาลาสวนสมเด็จ(300,000) ขายแบบ : 2-18 เมษายน 2556
837.) 62/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ(1,038,600) ขายแบบ : 2-18 เมษายน 2556
838.) 61/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ(235,000) ขายแบบ : 2-18 เมษายน 2556
839.) 60/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(308,900) ขายแบบ : 28 มีนาคม-11 เมษายน 2556
840.) 59/2556 สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 2 รายการ(906,000) ขายแบบ : 28 มีนาคม-11 เมษายน 2556
841.) 58/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(428,500) ขายแบบ : 26 มีนาคม - 11 เมษายน 2556
842.) 57/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ(900,000) ขายแบบ : 26 มีนาคม - 11 เมษายน 2556
843.) 56/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและระบบท่อกำจัดของเสีย (406,000) ขายแบบ : 25 มีนาคม - 4 เมษายน 2556
844.) 55/2556 สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารมิตรภาพ ไทย - จีน(705,000) ขายแบบ : 25 มีนาคม - 4 เมษายน 2556
845.) 54/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารบริการนานาชาติ (145,000) ขายแบบ : 25 มีนาคม - 4 เมษายน 2556
846.) 53/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(132,000) ขายแบบ : 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
847.) 52/2556 สอบราคาจ้างงานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ อาคารเรียนรวม 3(229,000) ขายแบบ : 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
848.) 51/2556 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุ(154,000) ขายแบบ : 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
849.) 50/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารกองอาคารสถานที่ (250,000) ขายแบบ : 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
850.) 47/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(170,000) ขายแบบ : 15 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556
851.) 46/2556 สอบราคางานวางระบบแทงค์น้ำในอาคารสำนักงานและวางระบบติดตั้งระบบน้ำสริงเกอร์ (173,000) ขายแบบ : 15 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556
852.) 45/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (9,800,000.-) ขายแบบ : 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556
853.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 25 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ 14 มีค. 56 เวลา 09.00-09.30 น.
854.) 43/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ (150,000,000.-) ขายแบบ : 6 - 13 มีนาคม 2556
855.) เลขที่ 42/2556 สอบราคาจ้างปรัปบรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารบริหารรัฐกิจ(200,000) ขายแบบ : 5-15 มีนาคม 2556
856.) เลขที่ 41/2556 สอบราคาจ้างจัดทำรางระบายน้ำลานจอดรถ(ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา) (168,644) ขายแบบ : 5-15 มีนาคม 2556
857.) เลขที่ 40/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(273,000) ขายแบบ : 5-15 มีนาคม 2556
858.) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ รับฟังคำวิจารณ์ 4 - 7 มีนาคม 2556
859.) เลขที่ 39/2556 จ้างปรับปรุงหลังคาห้องน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(300,000.-) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 11 มีนาคม 2556
860.) เลขที่ 38/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ(900,000) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 11 มีนาคม 2556
861.) เลขที่ 37/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(151,000) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 11 มีนาคม 2556
862.) เลขที่ 36/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(485,000) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 11 มีนาคม 2556
863.) ร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับฟังคำวิจารณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2556 - 4 มีนาคม 2556
864.) 35/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลา 12 เหลี่ยม (135,300.-บาท) ขายแบบ : 26 กพ. - 8 มีค. 2556
865.) 34/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมกาสะลองคำ(170,700.-บาท) ขายแบบ : 26 กพ. - 8 มีค. 2556
866.) 33/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ (674,000.- บาท ) ขายแบบ : 26 กพ. - 8 มีค. 2556
867.) 32/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (647,790.- บาท ) ขายแบบ : 26 กพ. - 8 มีค. 2556
868.)  31/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(835,300) ขายแบบ : 5-15 กุมภาพันธ์ 2556
869.) 30/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (540,000) ขายแบบ : 5-15 กุมภาพันธ์ 2556
870.) 26/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จานวน 1 รายการ ขายแบบ : 28 มค. - 7 กพ. 56
871.) 29/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ(277,800.-) ขายแบบ : 28 มค. - 7 กพ. 2556
872.) 28/2556 สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์สมุดบันทึกนก(200,000.-) ขายแบบ : 28 มค. - 7 กพ. 2556
873.) 27/2556 สอบราคาจ้างพิมพ์ตำราหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(385,000.-) ขายแบบ : 28 มค. - 7 กพ. 2556
874.) 26/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ(342,300.-) ขายแบบ : 28 มค. - 7 กพ. 2556
875.) 25/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ(1,709,300.-) ขายแบบ : 22 มค.-1 กพ. 2556
876.) 24/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ(671,000.-) ขายแบบ : 22 มค.-1 กพ. 2556
877.) 23/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(506,881.-) ขายแบบ : 22 มค.-1 กพ. 2556
878.) จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วัดพระแก้ว ขายแบบ : 21 - 30 มกราคม 2556
879.) 22/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (1,105,000.-) ขายแบบ : 16 - 28 มกราคม 2556
880.) 21/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ(1,580,200.-) ขายแบบ : 16 - 28 มกราคม 2556
881.) 20/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ(1,709,300.-) ขายแบบ : 3 -14 มกราคม 2556
882.) 19/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (671,000.-) ขายแบบ : 3 -14 มกราคม 2556
883.) 18/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ(1,500,000.-) ขายแบบ : 3 -14 มกราคม 2556
884.) 17/2556 สอบราคาจ้างย้ายรั้วพร้อมติดตั้ง (170,000.-) ขายแบบ : 19 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556
885.) 16/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ(168,200.-) ขายแบบ : 19 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556
886.) 15/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ(130,100.-) ขายแบบ : 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556
887.) 14/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ(1,046,400.-) ขายแบบ : 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556
888.) 13/2556 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงไหล่ทางหน้าอาคารเรียนรวม 3(163,400.-บาท) ขายแบบ : 6-17 ธันวาคม 2555
889.) 12/2556 สอบราคาจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (147,620.-บาท) ขายแบบ : 6-17 ธันวาคม 2555
890.) 11/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(GPS) 1,200,000.-บาท ขายแบบ : 6-17 ธันวาคม 2555
891.) 08/2556 ลว.26 พย. 55 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ (702,000.-) ขายแบบ : 26 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 55
892.) ยกเลิกประกาศ เลขที่ 06/2556 ลว. 19 พย. 55 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(1,200,000.-บาท) ขายแบบ : 19-29 พย. 55
893.) 10/2556 สอบราคาจ้างติดตั้งแบริเออร์คอนกรีต (216,000.-) ขายแบบ : 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555
894.) 09/2556 สอบราคาจ้างทำแปลงปลูกกุหลาบ (310,000.-) ขายแบบ : 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555
895.) 07/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (786,000.-) ขายแบบ : 20 - 30 พฤศจิกายน 255
896.) 06/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (1,200,000.-) ขายแบบ : 19 - 29 พฤศจิกายน 2555
897.) 05/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (14,265 บาท) ขายแบบ :
898.) 04/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 13 รายการ (1,619,700.-) ขายแบบ : 7 - 19 พฤศจิกายน 2556
899.) 03/2556 สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ กระบะ 2 ประตู (360,000.-) ขายแบบ : 5 -16 พฤศจิกายน 2555
900.) 02/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ (1,980,000.-) ขายแบบ : 30 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2555
901.) 01/2556 ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง ขายแบบ : 8 - 12 ตุลาคม 2555
902.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้า รับฟังคำวิจารณ์ 2- 5 ตุลาคม 2555
903.) 88/2555 สอบราคาซื้อชุดกีฬา จำนวน 120 ชุด ขายแบบ : 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555
904.) 87/2555 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง (146,000.-) ขายแบบ : 20 กันยายน 2555- 1 ตุลาคม 2555
905.) 86/2555 ขายทอดตลาดวัสดุ ขายแบบ : ดูสถานที่ 28 กันยายน 2555
906.) 85/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ขายแบบ : 5 -17 กันยายน 2555
907.) 84/2555 สอบจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารไบโอเทค (365,612.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม 2555 -10 กันยายน 2555
908.) 83/2555 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง (450,000.-) ขายแบบ : 20 - 30 สิงหาคม 2555
909.) 82/2555 สอบราคาซื้อเครื่องกวาดพื้น 1 เครื่อง (181,900.-) ขายแบบ : 20 - 30 สิงหาคม 2555
910.) 81/2555 สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และพิมพ์หนังสือ ขายแบบ : 17 - 27 สิงหาคม 2555 (600,000.-)
911.) 80/2555 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
912.) 79/2555 ซื้อวัสดุ 33 รายการ (302,800.-) ขายแบบ : 7 - 17 สิงหาคม 2555
913.) 78/2555 ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 15 เครื่อง (300,000.-) ขายแบบ : 7-17 สิงหาคม 2555
914.) 75/2555 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ :
915.) 77/2555 ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 30 เครื่อง (450,000.-) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555
916.) 76/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม (208,500.-) ขายแบบ : 20 - 30 กรกฎาคม 2555
917.) 75/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (187,500.-) ขายแบบ : 20 กรกฎาคม 2555 - 1 สิงหาคม 2555
918.) 74/2555 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง (411,700.-) ขายแบบ : 16 -26 กรกฎาคม 2555
919.) 73/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (608,000.-) ขายแบบ : 16 -26 กรกฎาคม 2555
920.) ประกาศรับเงินมัดจำประกันสัญญา ขายแบบ :
921.) 72/2555 จ้างทำซุ้มไม้เลื้อยเหล็กและทางเดิน (229,600.) ขายแบบ : 2 -12 กรกฎาคม 2555
922.) 71/2555 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ (478,249.-) ขายแบบ : 28 มิถุนายน 2555 - 9 กรกฎาคม 2555
923.) 70/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนกลางอาคารศูย์ประชุมนานาชาติ (298,000.-) ขายแบบ : 28 มิถุนายน 2555 - 9 กรกฎาคม 2555
924.) 69/2555 สอบราคาซื้อเครื่องให้บริการแม่ข่าย (1,860,000.-) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2555 - 5 กรกฎาคม 2555
925.) 68/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (408,500) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2555 - 5 กรกฎาคม 2555
926.) 67/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม (208,500) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2555 - 5 กรกฎาคม 2555
927.) 66/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานที่พักอาศัย (457,000) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2555 - 5 กรกฎาคม 2555
928.) 65/2555 ประกาศสอบราคาซื้อทีวี จำนวน 4 เครื่อง (239,960.-) ขายแบบ : 18 - 28 มิถุนายน 2555
929.) 64/2555 ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุมกาสะลองคำ ขายแบบ : 14 - 20 มิถุนายน 2555
930.) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุมกาสะลองคำ รับฟังคำวิจารณ์ 7 - 12 มิถุนายน 2555
931.) 63/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (460,000.- บาท) ขายแบบ : 5 - 15 มิถุนายน 2555
932.) 62/2555 สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1,200,000.- บาท) ขายแบบ : 5 - 15 มิถุนายน 2555
933.) 61/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขายแบบ : 24 - 31 พฤษภาคม 2555
934.) 60/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมสำนักวิชาบัญชี ขายแบบ : 24 - 31 พฤษภาคม 2555
935.) 59/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง (200,000,000.- บาท) ขายแบบ : 17 - 25 พฤษภาคม 2555
936.) ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารเรียนรวม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับฟังคำวิจารณ์ 15 - 21 พฤษภาคม 2555
937.) ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารเรียนรวม สำนักวิชาบัญชี รับฟังคำวิจารณ์ 15 - 21 พฤษภาคม 2555
938.) ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง รับฟังคำวิจารณ์ 8 - 14 พฤษภาคม 2555
939.) 58/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (460,000.- บาท) ขายแบบ : 3 - 14 พฤษภาคม 2555
940.) 57/2555 สอบราคาจ้างจัดทำซุ้มไม้เลื้อยเหล็กและทางเดิน (229,600.- บาท) ขายแบบ : 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2555
941.) 56/2555 สอบราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (187,500.- บาท) ขายแบบ : 25 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2555
942.) 55/2555 สอบราคาซื้อพลาสม่าทีวี 60 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง (239,960.- บาท) ขายแบบ : 25 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2555
943.) 54/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ขายแบบ : 19 - 30 เมษายน 2555
944.) 53/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ขายแบบ : 19 - 30 เมษายน 2555
945.) 52/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนกลางอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ (298,000.-) ขายแบบ : 17 - 27 เมษายน 2555
946.) 51/2555 สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาศาลาภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย (380,900.-) ขายแบบ : 17 - 27 เมษายน 2555
947.) 50/2555 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย จำนวน 4 โครงการ ขายแบบ : 2 - 10 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
948.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ 4 โครงการ รับฟังคำวิจารณ์ 26 - 29 มีนาคม 2555
949.) 49/2555 สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาภายในสวนสมเด็จฯ (380,900.- บาท) ขายแบบ : 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2555
950.) 48/2555 สอบราคาจ้างผลิตเสื้อเฟรชชี่ (585,000.- บาท) ขายแบบ : 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2555
951.) 47 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (521,500.- บาท) ขายแบบ : 19 - 29 มีนาคม 2555
952.) 46 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (446,800.- บาท) ขายแบบ : 19 - 29 มีนาคม 2555
953.) 45 / 2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักวิชสบริหารรัฐกิจ (181,000.- บาท) ขายแบบ : 19 - 29 มีนาคม 2555
954.) 44 / 2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ (379,500.- บาท) ขายแบบ : 19 - 29 มีนาคม 2555
955.) 43/2555 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 15 เครื่อง (330,000.- บาท) ขายแบบ : 12 - 22 มีนาคม 2555
956.) 42/2555 สอบราคาซื้อเครื่องขัดพื้นไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (221,490.- บาท) ขายแบบ : 12 - 22 มีนาคม 2555
957.) 41/2555 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ โครงการ ขายแบบ : 12 - 16 มีนาคม 2555
958.) 40/2555 ประกวดราคาซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงแบบซ้อนเก็บได้ ขายแบบ : 12 - 16 มีนาคม 2555
959.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 โครงการ รับฟังคำวิจารณ์ 6 - 9 มีนาคม 2555
960.) ร่าง TOR จัดซื้อเก้าอี้ รับฟังคำวิจารณ์ 6 - 9 มีนาคม 2555
961.) ประกาศรับเงินมัดจำประกันสัญญา ขายแบบ :
962.) 39/2555 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (24,006) ขายแบบ :
963.) 38/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วไม้ระแนงและประตู วิทยาลัยแพทย์พื้นบ้านฯ (236,000.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555
964.) 37/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (600,000.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555
965.) 36/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (1,500,000) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555
966.) 35/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (221,490.-) ขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555
967.) 34 /2555 สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาศาลา 6 เหลี่ยม สวนสมเด็จฯ (313,000.- บาท) ขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555
968.) 33/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานบริการที่พักอาศัย (457,000.- บาท) ขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555
969.) 32/2555 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์การประชุมนานาชาติ ขายแบบ : 13 -17 กุมภาพันธ์ 2555
970.) 31/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขายแบบ : 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2555
971.) 30/2555 จ้างปรับปรุงสำนักงานบริหารรัฐกิจ ขายแบบ : 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2555
972.) TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์การประชุมนานาชาติ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2555
973.) แก้ไขประกาศเลขที่ 29/2555 ขายแบบ :
974.) 29 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ขายแบบ : 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2555
975.) 28 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ ขายแบบ : 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2555
976.) 27 / 2555 สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาศาลา 6 เหลี่ยม ภายในสวนสมเด็จฯ ขายแบบ : 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2555
977.) 26 / 2555 สอบราคาก่อสร้างสำนักงานบริการที่พักอาศัย ขายแบบ : 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2555
978.) 25/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้ากองอาคารสถานที่ (แห่งใหม่) ขายแบบ : 13 - 23 มกราคม 2555
979.) 24/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วไม้ระแนงและประตู วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน ขายแบบ : 13 - 23 มกราคม 2555
980.) 22/2555 สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง ขายแบบ : 5 - 17 มกราคม 2555
981.) 21/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ขายแบบ : 5 - 17 มกราคม 2555
982.) 20/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 19 - 29 ธันวาคม 2554
983.) 19/2555 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 19 - 29 ธันวาคม 2554
984.) 18/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ขายแบบ : 15 - 26 ธันวาคม 2554
985.) 17/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ขายแบบ : 15 - 26 ธันวาคม 2554
986.) 16/2555 ประกวดราคาการให้บริการเช่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิค ขายแบบ : 8 - 14 ธันวาคม 2554
987.) 15/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ขายแบบ : 8 - 19 ธันวาคม 2554
988.) 13/2555 เปลี่ยนแปลงประกาศ ขายแบบ :
989.) TOR การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 2 -7 ธันวาคม 2554
990.) 14 / 2555 สอบราคาซื้อรถกระบะ จำนวน 1 คัน (460,000 .- บาท) ขายแบบ : 23 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2554
991.) 13 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (404,800.- บาท) ขายแบบ : 23 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2554
992.) 12 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (265,000.- บาท) ขายแบบ : 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2554
993.) 11 / 2555 ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ (281,300.- บาท) ขายแบบ : 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2554
994.) 10 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (232,100.- บาท) ขายแบบ : 14 - 25 พฤศจิกายน 2554
995.) 09 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ (770,800.- บาท) ขายแบบ : 14 - 25 พฤศจิกายน 2554
996.) 08/2555 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ (541,900.- บาท) ขายแบบ : 9 - 21 พฤศจิกายน 2554
997.) 07/2555 สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง (1,246,000.- บาท) ขายแบบ : 8 - 18 พฤศจิกายน 2554
998.) 06/2555 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขายแบบ : กำหนดยื่นซอง 14 พฤศจิกายน 2554
999.) TOR ประกวดราคาเช่าการเช่าเชื่อมอินเตอร์เน็ต ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 25 - 28 ตุลาคม 2554
1000.) 05/2555 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขายแบบ :
1001.) 04/2555 สอบราคาปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์และนักศึกษา (460,000.- บาท) ขายแบบ : 13 - 27 ตุลาคม 2554
1002.) 03/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักชายเป็นอาคารสำนักงาน (1,756,000.- บาท) ขายแบบ : 13 - 27 ตุลาคม 2554
1003.) 02/2555 สอบราคาจ้างทำถนนทางเข้ากองอาคาร (แห่งใหม่) (997,000.- บาท) ขายแบบ : 13 - 25 ตุลาคม 2554
1004.) 01/2555 สอบราคาก่อสร้างอาคารศาลา 6 เหลี่ยม และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (139,500.- บาท) ขายแบบ : 12 - 25 ตุลาคม 2554
1005.) TOR ประกวดราคาเช่าการเช่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 11 - 14 ตุลาคม 2554
1006.) TOR ประกวดราคาเช่าการเช่าเชื่อมอินเตอร์เน็ต ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 3 - 6 ตุลาคม 2554
1007.) 66/2554 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ขายแบบ : 5 - 15 กันยายน 2554
1008.) 65/2554 สอบราคาจัดซื้อครุถัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ขายแบบ : 5 - 15 กันยายน 2554
1009.) 64/2554 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานดนตรี (455,000.- บาท) ขายแบบ : 29 สิงหาคม - 8 กันยายน 2554
1010.) 63/2554 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (282,220.- บาท) ขายแบบ : 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2554
1011.) 62/2554 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (594,920.- บาท) ขายแบบ : 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2554
1012.) 61/2554 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี (145,000.- บาท) ขายแบบ : 22 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554
1013.) 60/2554 สอบราคาจ้างจัดทำบันไดเหล็กลงสนามกีฬา Sport Complex (134,000.- บาท) ขายแบบ : 18 - 29 สิงหาคม 2554
1014.) 59/2554 สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์ (หลังอัฐจันทร์) (296,000.-บาท) ขายแบบ : 18 - 29 สิงหาคม 2554
1015.) 58/2554 สอบราคาครุภัณฑืต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 รายการ (264,000.- บาท) ขายแบบ : 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2554
1016.) 57/2554 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง (620,000.- บาท) ขายแบบ : 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2554
1017.) 56/2554 สอบราคาจ้างทำราวรั้วและเทพื้น วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน (148,000.- บาท) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2554
1018.) 55/2554 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมจีน (709,000.- บาท) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2554
1019.) 54/2554 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 6 รายการ (264,000.- บาท) ขายแบบ : 12 - 25 กรกฎาคม 2554
1020.) 53/2554 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 รายการ (150,000.- บาท) ขายแบบ : 6 - 19 กรกฎาคม 2554
1021.) 52/2554 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (274,900.-บาท) ขายแบบ : 4 - 14 กรกฎาคม 2554
1022.) 51/2554 สอบราคาจ้างทาสีอาคาร 3 อาคาร (409,900.- บาท) ขายแบบ : 30 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2554
1023.) 50/2554 สอบราคาซื้อรถยนต์จำนวน 1 คัน (1,898,000.- บาท) ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2554
1024.) 49/2554 สอบราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ (224,400.- บาท) ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2554
1025.) 48/2554 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ (206,901.- บาท) ขายแบบ : 16 - 27 มิถุนายน 2554
1026.) 47/2554 สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (333,325.- บาท) ขายแบบ : 14 - 24 มิถุนายน 2554
1027.) 46/2554 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (191,000.- บาท) ขายแบบ : 8 - 20 มิถุนายน 2554
1028.) 45/2554 สอบราคาก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ (206,901.- บาท) ขายแบบ : 23 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554
1029.) 44/2554 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประมวลผลและจัดเก็บฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย (800,000.- บาท) ขายแบบ : 23 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554
1030.) 43/2554 สอบราคาก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ (206,901.-บาท) ขายแบบ : 2 - 19 พฤษภาคม 2554
1031.) 42/2554 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 รายการ(286,400.-บาท) ขายแบบ : 2 - 12 พฤษภาคม 2554
1032.) 41/2554 สอบราคาจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์จำนวน 2 รายการ (155,000.-บาท) ขายแบบ : 2 - 12 พฤษภาคม 2554
1033.) 40/54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก ( 2,118,000.- บาท ) ขายแบบ : 25 - 29 เมษายน 2554
1034.) 39/54 สอบราคาจ้างสร้างรั้วไม้ระแนงสำเร็จ (185,000.- บาท) ขายแบบ : 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2554
1035.) TOR ประกวดราคางานก่อสร้างรั้วอิฐบล๊อก ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 4 - 8 มีนาคม 2554
1036.) 38/54 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา (440,000.-) ขายแบบ : 21 - 31 มีนาคม 2554
1037.) 37/54 สอบราคาจ้างทาสี (ครั้งที่ 2) 210,800.- บาท ขายแบบ : 21 - 31 มีนาคม 2554
1038.) 36/2554 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (324,200.-) ขายแบบ : 15 - 25 มีนาคม 2554
1039.) 35/2554 สอบราคาจ้างผลิตเสื้อเฟรชชี่ (506,550.-) ขายแบบ : 15 - 25 มีนาคม 2554
1040.) 34/2554 ซื้อรองเท้านักศึกษา (780,000.-) ขายแบบ : 3 - 14 มีนาคม 2554
1041.) 33/2554 จ้างทาสีอาคาร (210,800.-) ขายแบบ : 3 - 14 มีนาคม 2554
1042.) 32/2554 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การประชุม ขายแบบ : 25 กุมภาพันธ์ 2554 - 4 มีนาคม 2554
1043.) TOR ประกวดราคางานปรับปรุงอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2554
1044.) 30/2554 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ :
1045.) 31/2554 ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ขายแบบ : 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2554
1046.) 30/2554 ซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ (755,200.-) ขายแบบ : 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2554
1047.) 29/2554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษ ขายแบบ : 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
1048.) 28/2554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขายแบบ : 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
1049.) 27/2554 ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนักศึกษา ขายแบบ : 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
1050.) TOR ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554
1051.) TOR ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554
1052.) รูปแบบรายการ เครื่องแบบนักศึกษา ขายแบบ :
1053.) TOR ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนักศึกษา ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 31 มกราคม 2554 - 3 กุมภาพันธ์ 2554
1054.) 26/2554 จ้างปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต (364,000.-) ขายแบบ : 31 มกราคม 2554 - 10 กุมภาพันธ์ 2554
1055.) 25/2554 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) ขายแบบ : 21 - 26 มกราคม 2554
1056.) 24/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (532,500.-) ขายแบบ : 17 - 27 มกราคม 2554
1057.) 23/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (137,900.-) ขายแบบ : 17 - 27 มกราคม 2554
1058.) TOR ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 17 - 20 มกราคม 2554
1059.) 22/2554 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ตำราวิชาพื้นฐาน (482,784.-) ขายแบบ : 10 - 26 มกราคม 2554
1060.) 21/2554 ประกาศสอบราคาปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1,600,000.-) ขายแบบ : 11 - 28 มกราคม 2554
1061.) 20/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (200,000) ขายแบบ : 11 - 27 มกราคม 2554
1062.) 19/2554 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง (2,400,000.-) ขายแบบ : 8 - 12 มกราคม 2554
1063.) 18/2554 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (11,280.-) ขายแบบ :
1064.) TOR ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 23 ธันวาคม 2553
1065.) 17/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขายแบบ : 20 - 30 ธันวาคม 2553
1066.) 16/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (572,100.-) ขายแบบ : 20 - 30 ธันวาคม 2553
1067.) 15/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (296,200.-) ขายแบบ : 13 - 23 ธันวาคม 2553
1068.) 14/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ (349,900.-) ขายแบบ : 13 - 23 ธันวาคม 2553
1069.) 13/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน (423,000.-) ขายแบบ : 7 - 20 ธันวาคม 2553
1070.) 12/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (422,000.-) ขายแบบ : 7 - 20 ธันวาคม 2553
1071.) 11/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (114,000.-) ขายแบบ : 18 - 30 พฤศจิกายน 2553
1072.) 10/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (740,600.-) ขายแบบ : วันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2553
1073.) 09/2554 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ (321,905.-) ขายแบบ : 15 - 25 พฤศจิกายน 2553
1074.) 08/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (500,000.-) ขายแบบ : 15 - 25 พฤศจิกายน 2553
1075.) 07/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ (353,300.-) ขายแบบ : 8 - 18 พฤศจิกายน 2553
1076.) 06/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (759,800.-) ขายแบบ : 8 - 18 พฤศจิกายน 2553
1077.) 05/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (343,200.-) ขายแบบ : 3 - 16 พฤศจิกายน 2553
1078.) 04/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (299,000.-) ขายแบบ : 3 - 16 พฤศจิกายน 2553
1079.) 03/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ (572,000.-) ขายแบบ : 22 ตุลาคม 2553 - 5 พฤศจิกายน 2553
1080.) 02/2554 ประกาศสอบราคาซื้อโน๊ตบุ๊ค 20 เครื่อง (419,800.-) ขายแบบ : 7 - 20 ตุลาคม 2553
1081.) 01/2554 ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ขายแบบ : 7 - 11 ตุลาคม 2553
1082.) TOR ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 29 กันยายน 2553 - 4 ตุลาคม 2553
1083.) 59/2553 ประกวดราคาเช่าการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (3,117,000.-) ขายแบบ : 24 - 30 กันยายน 2553
1084.) TOR ประกวดราคาการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ 20 - 23 กันยายน 2553
1085.) 58/2553 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสาร 5 เครื่อง (119,500.-) ขายแบบ : 20 กันยายน 2553 - 4 ตุลาคม 2553
1086.) 57/2553 ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 20 เครื่อง (419,800.-) ขายแบบ : 20 กันยายน 2553 - 4 ตุลาคม 2553
1087.) 56/2553 ประกาศสอบราคาซื้อระบบวีดีโอ จำนวน 1 ระบบ (1,900,000.-) ขายแบบ : 13 - 23 กันยายน 2553
1088.) 55/2553 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 20 เครื่อง (328,000.-) ขายแบบ : 13 - 23 กันยายน 2553
1089.) 54/2553 ประกาศประกวดราคาเช่าการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (3,400,000.-) ขายแบบ : 6 - 10 กันยายน 2553
1090.) TOR ประกวดราคาการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 31 ส.ค. 2553 - 3 ก.ย. 2553
1091.) 53/2553 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ :
1092.) 53/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ โต๊ะ 18 ตัว(135,000.-) ขายแบบ : 30 สิงหาคม 2553 - 9 กันยายน 2553
1093.) 52/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (463,800.-) ขายแบบ : 30 สิงหาคม 2553 - 9 กันยายน 2553
1094.) 51/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (273,900.-) ขายแบบ : 30 สิงหาคม 2553 - 9 กันยายน 2553
1095.) 50/2553 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ (622,200.-) ขายแบบ : 30 สิงหาคม 2553 - 9 กันยายน 2553
1096.) 49/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระเบียงบัวตอง (390,000.-) ขายแบบ : 23 สิงหาคม 2553 - 2 กันยายน 2553
1097.) 48/2553 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ (295,000.-) ขายแบบ : 23 สิงหาคม 2553 - 2 กันยายน 2553
1098.) 47/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (300,000.-) ขายแบบ : 23 สิงหาคม 2553 - 2 กันยายน 2553
1099.) 46/2553 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 20 เครื่อง (328,000.-) ขายแบบ : 23 สิงหาคม 2553 - 2 กันยายน 2553
1100.) 45/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารครุศาสตร์ (118,700.-) ขายแบบ : 5 - 16 สิงหาคม 2553
1101.) 44/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน (596,899.-) ขายแบบ : 5 - 16 สิงหาคม 2553
1102.) 43/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงรั้วอิฐบล๊อก (1,137,000.-) ขายแบบ : 5 - 16 สิงหาคม 2553
1103.) 42/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (248,800.-) ขายแบบ : 29 กรกฎาคม 2553 - 9 สิงหาคม 2553
1104.) 41/2553 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน ขายแบบ : 19 - 23 กรกฎาคม 2553
1105.) ร่าง TOR ประมูลงานก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 14 - 16 กรกฎาคม 2553
1106.) 40/2553 ซื้อครุภัณฑเครื่องจัดเก็บเอกสาร (119,500.-) ขายแบบ : 14 - 23 กรกฎาคม 2553
1107.) 39/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดม 12 เหลี่ยม (350,000.-) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2553 - 6 กรกฎาคม 2553
1108.) 38/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโถงเอนกประสงค์ฯ (228,000.-) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2553 - 6 กรกฎาคม 2553
1109.) 37/2553 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสาร (119,500.-) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2553 - 5 กรกฎาคม 2553
1110.) 35/2553 การประกวดราคางานก่อสร้างอาคารแพทย์แผนจีน ขายแบบ : 11 – 18 พฤษภาคม 2553
1111.) 34/2553 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการจัดการ ขายแบบ : 11 – 18 พฤษภาคม 2553
1112.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารแพทย์แผนจีน (ครั้งที่ 2) รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 7 - 10 พฤษภาคม 2553
1113.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาการจัดการ) (ครั้งที่ 2) รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 7 - 10 พฤษภาคม 2553
1114.) 36/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้อง Mini Studio (885,000.-) ขายแบบ : 7 - 20 พฤษภาคม 2553
1115.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารแพทย์แผนจีน รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 28 - 30 เมษายน 2553
1116.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาการจัดการ) รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 28 - 30 เมษายน 2553
1117.) 33/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (135,000.-) ขายแบบ : 5 - 26 เมษายน 2553
1118.) 32/2553 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา (440,000.-) ขายแบบ : 5 - 26 เมษายน 2553
1119.) 31/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ (330,500.-) ขายแบบ : 5 - 26 เมษายน 2553
1120.) 30/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (1,500,000.-) ขายแบบ : 5 - 26 เมษายน 2553
1121.) 29 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ขายแบบ :
1122.) 28/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (150,600.-) ขายแบบ : 18 - 31 มีนาคม 2553
1123.) 27/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ (885,000.-) ขายแบบ : 18 - 31 มีนาคม 2553
1124.) 26/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (1,392,900.-) ขายแบบ : 18 - 31 มีนาคม 2553
1125.) 25/2553 ประกาศสอบราคาซื้อรองเท้านักศึกษา (691,062.-) ขายแบบ : 18 - 29 มีนาคม 2553
1126.) 24/2553 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหมายนักศึกษา (266,298.-) ขายแบบ : 18 - 29 มีนาคม 2553
1127.) 23/2553 ประกาศสอบราคาซื้อชุดนักศึกษา (1,877,352.-) ขายแบบ : 18 - 29 มีนาคม 2553
1128.) 22/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (220,000.-) ขายแบบ : 17- 30 มีนาคม 2553
1129.) 19/2553 แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ :
1130.) 20/2553 จ้างเหมาทาสีอาคาร 2 หลัง (614,607.59) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 มีนาคม 2553
1131.) 19/2553 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 25 ชุด (1,400,000.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 มีนาคม 2553
1132.) 18/2553 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ 98 รายการ (296,561.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 มีนาคม 2553
1133.) 17/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (128,000.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 มีนาคม 2553
1134.) 16/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (220,000.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 มีนาคม 2553
1135.) 15/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (360,000.-) ขายแบบ : 25 มกราคม 2553 - 3 กุมภาพันธ์ 2553
1136.) 14/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเดินสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ (470,800.-) ขายแบบ : 25 มกราคม 2553 - 3 กุมภาพันธ์ 2553
1137.) 12/2553 ประกาศแก้ไขรายการครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศ ขายแบบ :
1138.) 13/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ (282,600.-) ขายแบบ : 8 - 18 มกราคม 2553
1139.) 12/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (1,031,000.-) ขายแบบ : 8 - 18 มกราคม 2553
1140.) 11/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (349,000.-) ขายแบบ : 15 - 24 ธันวาคม 2552
1141.) 10/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (196,00.-) ขายแบบ : 15 - 24 ธันวาคม 2552
1142.) 09/2553 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ 104 รายการ (296,561.-) ขายแบบ : 15 - 24 ธันวาคม 2552
1143.) 08/2553 รูปแบบตู้ประชาสัมพันธ์ ขายแบบ : 2 - 14 ธันวาคม 2552
1144.) 08/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (314,000.-) ขายแบบ : 2 - 14 ธันวาคม 2552
1145.) 07/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (349,000.-) ขายแบบ : 25 พฤศจิกายน 2552 - 4 ธันวาคม 2552
1146.) 06/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (1,128,000.-) ขายแบบ : 23 พฤศจิกายน 2552 - 2 ธันวาคม 2552
1147.) 05/2553 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 22 รายการ (11,535.00) ขายแบบ : ขายทอดตลาดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
1148.) 04/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (209,000.-) ขายแบบ : 9 - 18 พฤศจิกายน 2552
1149.) 03/2553 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (395,900.-) ขายแบบ : 2 - 11 พฤศจิกายน 2552
1150.) 02/2553 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (395,900.-) ขายแบบ : 19 - 29 ตุลาคม 2552
1151.) แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ขายแบบ :
1152.) 01/2553 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ขายแบบ : 14 - 19 ตุลาคม 2552
1153.) TOR จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารและบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2552
1154.) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2) (213,000.-) ขายแบบ : ขายทอดตลาดวันที่ 7 ต.ค 2552
1155.) 76 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (3,700,000.-) ขายแบบ : 15 - 18 กันยายน 2552
1156.) TOR จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 11-14 กันยายน 2552
1157.) TOR จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 8 - 10 กันยายน 2552
1158.) 75/2552 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (213,000) ขายแบบ :
1159.) 74/2552 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องดนตรี (300,000.-) ขายแบบ : 22-31 กรกฎาคม 2552
1160.) 73/2552 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารมิตรภาพไทย-จีน (201,000.-) ขายแบบ : 22-31 กรกฎาคม 2552
1161.) 70/2552 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาดำเนินการและแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1162.) 69/2552 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดรับซองและเปิดซองสอบราคา ขายแบบ :
1163.) 72/2552 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการฯ (130,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 กรกฎาคม 2552
1164.) 71/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (133,500.-) ขายแบบ : 16 - 27 กรกฎาคม 2552
1165.) 70/2552 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ :
1166.) 70/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (358,100.-) ขายแบบ : 13 - 24 กรกฎาคม 2552
1167.) 69/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (634,300.-) ขายแบบ : 13 - 24 กรกฎาคม 2552
1168.) 67/2552 ประกาศแก้ไขครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1169.) 68/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (133,500.-) ขายแบบ : 17 - 30 มิถุนายน 2552
1170.) 67/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (139,000.-) ขายแบบ : 17 - 30 มิถุนายน 2552
1171.) 66/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (634,300.-) ขายแบบ : 9 - 22 มิถุนายน 2552
1172.) 65/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (152,000.-) ขายแบบ : 9 - 22 มิถุนายน 2552
1173.) 64/2552 ประกวดราคาปรับปรุงชั้นล่างอาคาร Uni House ขายแบบ : 9 - 16 มิถุนายน 2552
1174.) ร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงชั้นล่างอาคาร Uni House รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 52
1175.) 63/2552 ประกวดราคาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ ขายแบบ : 25 - 29 พฤษภาคม 2552
1176.) 62/2552 ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (650,000.-) ขายแบบ : 25 พฤษภาคม 2552 - 5 มิถุนายน 2552
1177.) 61/2552 ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (152,000.-) ขายแบบ : 14 - 28 พฤษภาคม 2552
1178.) 60/2552 ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (180,000.-) ขายแบบ : 14 - 28 พฤษภาคม 2552
1179.) TOR โครงการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ (อาคาร BIOTECH) ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2552
1180.) 55/2552 ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (600,000.-) ขายแบบ : 3 - 20 เมษายน 2552
1181.) 54/2552 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (232,000.-) ขายแบบ : 3 - 20 เมษายน 2552
1182.)  ประกาศเลื่อนกำหนดวันและเวลาประมูลซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ชุด ขายแบบ :
1183.) 59/2552 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง ขายแบบ : 7 - 17 เมษายน 2552
1184.) 58/2552 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิจัย ขายแบบ : 7 - 17 เมษายน 2552
1185.) 57/2552 ประกวดราคาซื้อชุดสัญญาณสำหรับออกอากาศ (2,240,000.-) ขายแบบ : 7 - 17 เมษายน 2552
1186.) แก้ไขเลขที่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ขายแบบ :
1187.) ร่าง TOR ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 1-3 เมษายน 2552
1188.) ร่าง TOR การประมูลซื้อชุดสัญญาณสำหรับออกอากาศ จำนวน 1 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 มี.ค.52 - 2 เม.ย. 52
1189.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 มี.ค.52 - 2 เม.ย. 52
1190.) 53/2552 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ชุด ขายแบบ : 30 มีนาคม 2552 - 8 เมษายน 2552
1191.) 53/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (650,000.-) ขายแบบ : 30 มีนาคม 2552 - 9 เมษายน 2552
1192.) 52/2552ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 8 รายการ(264,200.-บาท) ขายแบบ : 30 มี.ค.52-9 เม.ย.52
1193.) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 50/2552 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ จำนวน 536 รายการ ขายแบบ : 25 มีนาคม 2552 - 3 เมษายน 2552
1194.) 50/2552 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ จำนวน 536 รายการ (458,900.- บาท) ขายแบบ : 25 มีนาคม 2552 - 3 เมษายน 2552
1195.) 51/2552 ประกาศขายต้นไม้ ขายแบบ :
1196.) ร่าง TOR การประมูลซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2552
1197.) 49/2552 จ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ (157,309.-) ขายแบบ : 24 มีนาคม 2552 - 2 เมษายน 2552
1198.) 48/2552 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ (289,000.-) ขายแบบ : 24 มีนาคม 2552 - 2 เมษายน 2552
1199.) ร่าง TOR ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2552
1200.) 47/2552 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 1 รายการ(105,000) ขายแบบ : 18-27 มีนาคม 2552
1201.) 46/2552 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 4 รายการ(1,376,800) ขายแบบ : 18-27 มีนาคม 2552
1202.) 45/2552ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ตำราวิชาพื้นฐาน 9 รายวิชา(1,214,600) ขายแบบ : 16-25 มีนาคม 2552
1203.) 44/2552 ก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ขายแบบ : 10 - 16 มีนาคม 2552
1204.) 43/2552 ครุภัณฑ์ 2 รายการ (725,000.-) ขายแบบ : 9 - 18 มีนาคม 2552
1205.) 42/2552 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (150,000.-) ขายแบบ : 9-18 มีนาคม 2552
1206.) ร่าง TOR การประมูลซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2552
1207.) ร่าง TOR ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2552
1208.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2552
1209.) 41/2552 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (280,000) ขายแบบ : 3-12 มีนาคม 2552
1210.) 40/2552 ประกาศสอบราจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ (451,000.-) ขายแบบ : 3 - 12 มีนาคม 2552
1211.) 38/2552 ครุภัณฑ์ 2 รายการ (650,000.-) ขายแบบ : 2 - 11 มีนาคม 2552
1212.) 35/2552 แก้ไขรายการครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1213.) 39/2552 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (303,600) ขายแบบ : 2 - 11 มีนาคม 2552
1214.) 36/2552ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องแบบนักศึกษา ขายแบบ : 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2552
1215.) 37/2552 ประกาศสอบราคาจัดทำคู่มือนักศึกษา ขายแบบ : 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2552
1216.) 35/2552 ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ 300 ตัว (240,000.-) ขายแบบ : 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2552
1217.) 34/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ขายแบบ : 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2552
1218.) 33/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (441,000.- บาท) ขายแบบ : 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2552
1219.) 32/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (192,000.- บาท) ขายแบบ : 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2552
1220.) 27/2552 รูปแบบเก้าอี้เลคเชอร์ ขายแบบ :
1221.) 31/2552 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ขายแบบ : 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2552
1222.) 30/2552 ประกาศซื้อครุภัณฑ์ชุดสัญญาณสำหรับออกอากาศ จำนวน 1 ชุด ขายแบบ : 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2552
1223.) 29/2552 ประกวดราคาซื้อเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer แบบ Graphite Furnace และ Flame (เค ขายแบบ : 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2552
1224.) 27/2552 ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ 300 ตัว (240,000.-) ขายแบบ : 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2552
1225.) 23/2552 ประกาศแก้ไขรายการครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1226.) 28/2552 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (303,600.- บาท) ขายแบบ : 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2552
1227.) ร่าง TOR ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 - 30 มกราคม 2552
1228.) 26/2552 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,040,000.- บาท) ขายแบบ : 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2552
1229.) ร่าง TOR การประมูลซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 - 30 มกราคม 2552
1230.) ร่าง TOR ประมูลซื้อชุดสัญญาณสำหรับออกอากาศ จำนวน 1 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 26 - 29 มกราคม 2552
1231.) 25/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (650,000.- บาท) ขายแบบ : 26 มกราคม 2552 - 4 กุมภาพันธ์ 2552
1232.) 24/2552 ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณ 3 รายการ (875,000.- บาท) ขายแบบ : 26 มกราคม 2552 - 4 กุมภาพันธ์ 2552
1233.) ร่าง TOR เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer แบบ Graphite Furnace และ Flame (3,300,000.-) รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 23 - 28 มกราคม 2552
1234.) 23/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ (1,509,300.-) ขายแบบ : 21 - 30 มกราคม 2552
1235.) 22/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (1,261,000.-) ขายแบบ : 21 - 30 มกราคม 2552
1236.) 21/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1237.) 20/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1238.) ร่าง TOR เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer แบบ Graphite Furnace และ Flame ครั้งที่ 2 (3,300,000.-) รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 22 มกราคม 2552
1239.) 21/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ (484,100.-) ขายแบบ : 12-21 มกราคม 2552
1240.) 20/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ (674,600.-) ขายแบบ : 12-21 มกราคม 2552
1241.) 19/2552 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ขายแบบ : กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 8 มกราคม 2552
1242.) 15/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) ขายแบบ :
1243.) 15/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) ขายแบบ :
1244.) 15/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1245.) ร่าง TOR เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer แบบ Graphite Furnace และ Flame (3,300,000.-) รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2551
1246.) 18/2552 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะ (2,500,000.-) ขายแบบ : 23 ธันวาคม 2551 - 6 มกราคม 2552
1247.) 17/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (1,200,000.-) ขายแบบ : 23 ธันวาคม 2551 - 7 มกราคม 2552
1248.) 16/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (1,965,000.-) ขายแบบ : 23 ธันวาคม 2551 - 7 มกราคม 2552
1249.) 13/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1250.) ร่าง TOR การประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 16-19 ธันวาคม 2551
1251.) 15/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ(1,5260,000.-) ขายแบบ : 16 - 25 ธันวาคม 2551
1252.) 11/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1253.) 14/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (1,180,000.-) ขายแบบ : 11 - 22 ธันวาคม 2551
1254.) 13/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (1,843,000.-) ขายแบบ : 11 - 22 ธันวาคม 2551
1255.) 12/2552 สอบราคาครุภัณฑ์ 7 รายการ (1,061,000.-) ขายแบบ : 8 - 18 ธันวาคม 2551
1256.) 11/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (1,860,000.-) ขายแบบ : 8 - 18 ธันวาคม 2551
1257.) 10/2552 การประกวดราคางานก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบ : 3 - 11 ธันวาคม 2551
1258.) 09/2552 การประกวดราคางานก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบ : 3 - 11 ธันวาคม 2551
1259.) 08/2552 จัดซื้อชุดหุ่นจำลองทางการแพทย์ (1,000,000.-) ขายแบบ : 1 - 12 ธันวาคม 2551
1260.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 2 รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551
1261.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะมนุษยศาสตร์) (ครั้งที่ 2) รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551
1262.) ร่าง TOR การประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะ จำนวน 1 เครื่อง รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2551
1263.) 07 จ้างเหมาปรับปรุงลานรอบอนุสาวรีย์สมเด็จย่า (275,000.-) ขายแบบ : 18 - 27 พฤศจิกายน 2551
1264.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
1265.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะมนุษยศาสตร์) รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
1266.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะมนุษยศาสตร์)
1267.) 05 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ขายแบบ : 12-24 พฤศจิกายน 2551
1268.) 06/2552 E-Auction จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ขายแบบ : 17-26 พฤศจิกายน 2551
1269.) คุณลักษณะร่าง TOR งานประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
1270.) ร่าง TOR งานประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
1271.) 04 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้บริการฯ (150,000.-) ขายแบบ : 5 - 14 พฤศจิกายน 2551
1272.) 03/2552 จ้างเหมาจัดทำเฟอร์นิเจอร์ (225,000.-) ขายแบบ : 5 - 14 พฤศจิกายน 2551
1273.) การเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขายแบบ : 4 - 10 พฤศจิกายน 2551
1274.) 02/2552 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) ขายแบบ : 20-31 ตุลาคม 2551
1275.) 01/2552 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหาร (249,000) ขายแบบ : 10 - 20 ตุลาคม 2551
1276.) 72/2551 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมและปรับปรุงอาคารเซรามิกส์ (1,545,000) ขายแบบ : 12 - 13 ตุลาคม 2551
1277.) 71 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำโรงแรมราชภัฏอินน์ (196,000) ขายแบบ : 26 กันยายน 2551 - 6 ตุลาคม 2551
1278.) 70/2551 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดสร้างโลโก้ มรช./CRU (245,000) ขายแบบ : 18 - 29 กันยายน 2551
1279.) 68/2551 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ขายแบบ : 16 - 25 กันยายน 2551
1280.) 69/2551 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (199,600) ขายแบบ : 15 - 24 กันยายน 2551
1281.) 67/2551 ประกาศแก้ไขคุณลักษณะ ขายแบบ :
1282.) 67/2551 รูปแบบโต๊ะพร้อมเก้าอี้นั่งเป็นกลุ่ม 8 ที่นั่ง ขายแบบ :
1283.) 67/2551 รูปแบบโต๊ะพร้อมเก้าอี้นั่งเป็นกลุ่ม 6 ที่นั่ง ขายแบบ :
1284.) 67/2551 รูปแบบเก้าอี้ห้องประชุมรูปตัว C ขายแบบ :
1285.) 67/2551 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (864,000.-) ขายแบบ : 8 - 17 กันยายน 2551
1286.) 66/2551 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (1,214,800.-) ขายแบบ : 8 - 17 กันยายน 2551
1287.) 66/2551 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (1,214,800.-) ขายแบบ : 8 - 17 กันยายน 2551
1288.) 64/2551 ประกาศแก้ไขจำนวนครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1289.) 63/2551 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ขายแบบ :
1290.) 64/2551 ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (510,000) ขายแบบ : 1 - 10 กันยายน 2551
1291.) 65/2551 ปรับปรุงห้องประชุมมณีไตรรงค์ (228,000) ขายแบบ : 1 - 10 กันยายน 2551
1292.) 59/2551 รูปแบบรายการโต๊ะพร้อมเก้าอี้นั่งเป็นกลุ่ม 8 ที่นั่ง ขายแบบ :
1293.) 59/2551 รูปแบบรายการโต๊ะพร้อมเก้าอี้นั่งเป็นกลุ่ม 6 ที่นั่ง ขายแบบ :
1294.) 62/2551 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ (1,796,500.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม 2551 - 3 กันยายน 2551
1295.) 61 ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 25 ปี (265,000.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม 2551 - 3 กันยายน 2551
1296.) 60/2551 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ (198,760.-) ขายแบบ : 22 สิงหาคม 2551 - 1 กันยายน 2551
1297.) 59/2551 รูปแบบเก้าอี้ห้องประชุมรูปตัว C ขายแบบ :
1298.) 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (864,000) ขายแบบ : 22 สิงหาคม 2551 - 1 กันยายน 2551
1299.) รูปแบบเก้าอี้เลคเชอร์ ตามประกาศเลขที่ 57/2551 ขายแบบ :
1300.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1301.) 58 สอบราคาจ้างเหมาจัดสร้างป้ายโลโก้ มรช./CRU (245,000) ขายแบบ : 18 - 27 สิงหาคม 2551
1302.) 57 สอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ 300 ตัว (255,000.-) ขายแบบ : 18 - 27 สิงหาคม 2551
1303.) 56 ปรับปรุงอาคารเกษตร (180,000.-) ขายแบบ : 18 - 27 สิงหาคม 2551
1304.) 53 ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (1,214,800.-) ขายแบบ : 11 - 20 สิงหาคม 2551
1305.) 54 ปรับปรุงอาคารเซรามิกส์และอาคารสถาปัตย์ฯ (1,545,000.-) ขายแบบ : 11 - 20 สิงหาคม 2551
1306.) 52 ปรับปรุงปูพื้นอาคารยุพราชวิทยาคม (308,000.-) ขายแบบ : 8 - 18 สิงหาคม 2551
1307.) 51 ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์ (487,000.-) ขายแบบ : 8 - 18 สิงหาคม 2551
1308.) แก้ไขประกาศเลขที่ 50/2551 ขายแบบ :
1309.) 49/2551 E-Auction ก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ งปม. 136.5 ล้านบาท ขายแบบ : 24-31 ก.ค. 2551
1310.) คุณลักษณะครุภัณฑ์ 3 รายการ (โต๊ะ ตู้ เตียง) ขายแบบ :
1311.) 50/2551 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (400,000) ขายแบบ : 28 กรกฎาคม 2551 - 6 สิงหาคม 2551
1312.) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (470,600) ขายแบบ : 22 - 31 กรกฎาคม 2551
1313.) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (350,000.-) ขายแบบ : 7-22 กรกฎาคม 2551
1314.) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (760,000.-) ขายแบบ : 26 มิถุนายน 2551 - 7 กรกฎาคม 2551
1315.) สอบราคาซื้อหนังสือ 74 รายการ (149,786) ขายแบบ : 11 - 20 มิถุนายน 2551
1316.) คุณสมบัติเฉพาะประกาศเลขที่ 44/51 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ขายแบบ : -
1317.) ประกาศเลขที่ 44/51 ซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ งปม. 6,520,000 บาท ขายแบบ : 12 – 16 พฤษภาคม 2551
1318.) สอบราคาซื้อหนังสือจำนวน 63 รายการ ขายแบบ : 12 - 21 พฤษภาคม 2551
1319.) คุณลักษณะร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ Spec
1320.) ร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ รับฟังการวิจารณ์ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551