อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ