การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าาชการ


ที่

รายการ

ประกาศวันที่

1.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2554

6 มิถุนายน 2561

2.

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าาชการ

6 มิถุนายน 2561

3.

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

6 มิถุนายน 2561

4.

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ

6 มิถุนายน 2561

5.

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ

6 มิถุนายน 2561

6.

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธออกเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

6 มิถุนายน 2561

7.

6 มิถุนายน 2561

8.

6 มิถุนายน 2561

9.

6 มิถุนายน 2561

10.

6 มิถุนายน 2561

11.

6 มิถุนายน 2561