การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ที่

รายการ

ประกาศวันที่

1.

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19 ตุลาคม 2561

2.

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(ฉบับที่ 2)

19 ตุลาคม 2561

3.

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19 ตุลาคม 2561

4.

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19 ตุลาคม 2561

5.

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19 ตุลาคม 2561