หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

สำนักงานอธิการบดี

 

     - กองกลาง

 

     - กองคลัง

 

     - กองวิเทศสัมพันธ์

 

     - กองอาคารสถานที่

 

     - กองนโยบายและแผน

 

     - กองพัฒนานักศึกษา

 

     - กองบริหารงานบุคคล

 

     - กองมาตรฐานวิชากรและประกันคุณภาพ

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

บัณฑิตวิทยาลัย

 

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง

 

สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

สถาบันภาษาและวัฒธนธรรมนานาชาติ

 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

หน่วยตรวจสอบภายในโครงการตามพระราชดำริ

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 

โครงกรเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

 

ชมรม To Be Number One

 

ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙