หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

สำนักงานอธิการบดี

 

     - กองกลาง

 

     - กองคลัง

 

     - กองวิเทศสัมพันธ์

 

     - กองอาคารสถานที่

 

     - กองนโยบายและแผน

 

     - กองพัฒนานักศึกษา

 

     - กองบริหารงาานบุคคล

 

     - กองมาตรฐานวิชากรและประกันคุณภาพ

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

สำนักนวัตกรรมและบริการสังคม

 

สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

สถาบันภาษาและวัฒธนธรรมนานาชาติ

 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


หน่วยงานบริการ

 

สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน

 

ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา

 

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 
     - ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 
     - ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์
 
     - ศูนย์พลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
 
     - ศูนย์เพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา

โครงการตามพระราชดำริ

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

 

ชมรม To Be Number One

 

ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙