อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี

นายเกษม มูลจันทร์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา

รศ.พรชัย เทพปัญญา

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์

นายมนูญ ใยบัวเทศ

นายสมเกียรติ ผลพิสิษฐ์

ศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

นายอาสา เม่นแย้ม

ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์

ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ

อาจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ อุปถัมภ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล

อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์

อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย