อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี

นายเกษม มูลจันทร์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา

รศ.พรชัย เทพปัญญา

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์

นายมนูญ ใยบัวเทศ

นายสมเกียรติ ผลพิสิษฐ์

ศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

นายอาสา เม่นแย้ม

ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์

ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช

อาจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี

อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

อาจารย์นิเวศ จีนะบุญเรือง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย