นายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
 
 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
ดร.อภัย จันทนจุลกะ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผศ.ประทัย พิริยะสุรวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

 
ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.พรชัย เทพปัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายมนูญ ใยบัวเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสมเกียรติ ผลพิสิษฐ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอาสา เม่นแย้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 
รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ
 
ผศ.เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ
 
อาจารย์นิเวศ จีนะบุญเรือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ
 
ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ
 
 
 
ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย