มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100.
โทร 0 5377 6000 - 5, แฟกซ์ 0 5377 6001