การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

20 December 2019 16:46 PM    gen    187

           ด้วย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรได้รับทราบ 

Files attach