มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์เวสยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์

24 December 2019 17:51 PM    stam    67

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านใต-ไท มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์เวสยูนนาน (West Yunnan University of Applied Sciences) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 คน นำโดย Professor Nie Qu คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านใต-ไท ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ ระหว่างวันที่ 17 -21 ธันวาคม 2562 ในโอกาสนี้ได้เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. และได้หารือความร่วมมือครอบคลุม 2 ด้านคือ 1) การแลกเปลี่ยนและพัฒนาอาจารย์ 2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการฝึกอบรมระยะสั้นและการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ทั้งสองกิจกรรมจะเริ่มดำเนินการในปี 2563 เป็นต้นไป