นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ Best of the best ประเภท ดูดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562

25 November 2019 10:44 AM    ms    0

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562
โดยได้เข้าร่วมประกวดร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่ง และได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม Best of
the Best ประเภท ดูดี โดยได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท จากปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัด โดย ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมี อ.ทัตพงศ์ นามวัฒน์ และอ.ธนพร จนาพิระกนิษฐ์
เป็นที่ปรึกษา