กิจกรรมปิดโครงการและคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา

29 October 2019 14:49 PM    ms    153

วันที่15 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะกรรมการจากธนาคารออมสิน ในพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงาน “โครงการธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา เพลัย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นกิจกรรมการนำเสนอและประกวดผลงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ทั้ง 7 กลุ่ม ซึ่งผลการตัดสิน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมฮัก Handmade กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Herbs Around us กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มแปรรูปสมุนไพรท่าสุด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม MS Pink Heart Developer กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องปลายนา โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป