สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน จัดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าวพื้นเมืองเชียงแสน” ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

28 October 2019 11:01 AM    biodiversity    128

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ศูนย์เชียงแสนฯ) ซึ่งทางสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้มีการปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองเชียงแสน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา นั้น ทางสถาบันความหลากหลาย       ทางชีวภาพฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าวพื้นเมืองเชียงแสน” ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)