สภา มร.ชร.แสดงความยินดีแก่ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ์ อุปนายกสภา มร.ชร.

25 ธ.ค. 61 894 คน

    วันที่ 14 ธ.ค.2561 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้บริหารมร.ชร.มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามร.ชร.ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ณ ห้องประชุมสภามร.ชร.