การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๕

8 ก.พ. 62 338 คน

คณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย