มร.ชร. จับมือ กยศ. จัดบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโลหิตฯ”

30 ส.ค. 62 165 คน

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) โดย งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ส่งต่อให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ กาชาดจังหวัดและโรงพยาบาล ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล รวมถึงจัดเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินและช่วงที่ขาดแคลนโลหิต ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อผู้อื่น มีนักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและจากสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายรวม 16 แห่งเข้าร่วม มี ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากกิจกรรมบริจาคโลหิต ยังมีการแสดง Cover Dance ของนักศึกษาชมรม CRRU Breakdance และการบรรยายพิเศษหัวข้อ เงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน โดยวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจด้านการลงทุน และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเงิน