มร.ชร.MOU ยกระดับศูนย์ทดสอบภาษาจีนสู่สากล

25 ธ.ค. 61 686 คน

    เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. ,ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผช.อธิการบดีพร้อมด้วยอธิการบดีและผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย ม.ราชภัฏลำปาง ,ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ม.ราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีน และการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล กับ ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อและศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้แก่บุคลากรในพื้นที่เขตบริการให้ได้รับมาตรฐานระดับสากล และสามารถนาไปสู่การศึกษาต่อ รวมทั้งการทำงานในอนาคต ยกระดับสมรรถนะคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนและนักศึกษาครูสาขาวิชาการสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ได้รับใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล (CTCSOL) ยกระดับสมรรถนะของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนและสมรรถนะด้านภาษาจีนของนักเรียนไทย ยกระดับสมรรถนะด้านภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล พัฒนาหลักสูตรสองปริญญา หรือหลักสูตรออนไลน์ ที่สามารถยกระดับศักยภาพบุคลากรไทย-จีน ให้สามารถเทียบโอนประสบการณ์และพัฒนาตนเองสู่การมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น การลงนาม MOU ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานที่ประชุม โดย มร.ชร.ได้มอบหมายให้หน่วยงาน 2 หน่วยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร์และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย