ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพมาชม ชิม ช็อป กันที่ตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย จากสวนของกิ๋นบ้านเฮา

8 ส.ค. 62 264 คน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์  และสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
จากสวนของกิ๋นบ้านเฮา ภายใ
ต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย/อาหารเพื่อสุขภาพ  จากนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย และกลุ่มศิษย์เก่าคหกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย  สถานีตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงชัย) สวนของกิ๋นบ้านเฮาและศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผักปลอดสารพิษ บ้านป่าซางวิวัฒน์ 
ผู้ประกอบการร้านขนมบ้านอร่อย สวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ สินค้าเกษตรจาก cabbage farm
สมพรอาหารแปรรูปปลอดภัยสมพรอาหารแปรรูปปลอดภัย ฯลฯ