การบรรยายเรื่อง อะไรใหม่ในเทรนด์ โดยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนักวิทยบริการฯ

30 ก.ค. 62 259 คน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 การบรรยายเรื่อง "อะไรใหม่ในเทรนด์" โดยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ประธานเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย คุณกริยา บิลยะลา นักวิเคราะห์แนวโน้มเทรนด์ หนึ่งในทีมเจาะเทรนด์โลก จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นักศึกษาที่เข้าร่วมฟังบรรยาย ได้แก่ นักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลนีสารสนเทศ สาขากราฟฟิกดีไซน์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขานวัตกรรมการออกแบบ นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องประชุมพยอม ชั้น 1 อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ