กิจกรรมฝึกอบรมห้องสมุดสร้าสรรค์

30 ก.ค. 62 221 คน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมห้องสมุดสร้าสรรค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับคนทำงานด้านส่งเสริมการอ่าน ให้แก่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ชุมชุน 25 แห่งในเขตเทศบาลนครเชียงราย และครูบรรณารักษ์ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารยุพราชวิทยมงคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดอบรม ในครั้งนี้ --- ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้บุคลากรงานวิทยบริการ เข้าร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ และมอบหมายให้บรรณารักษ์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่คุณพรพิมล ปาละอิน และคุณพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล เป็นวิทยกรบรรยายโดยมีบุคลากรงานวิทยบริการ ท่านอื่นๆ คอยช่วยให้การสนับสนุนร่วมด้วย --- บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และ การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม มีการให้ความรู้ด้านการบริการให้ผู้ใช้ประทับใจ การจัดการหนังสือ การจัดเรียงหนังสือให้เป็นระเบียบและหาง่าย รวมไปถึง การซ่อม รักษา