กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

19 ก.ค. 62 230 คน

กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ เพื่อการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๗ พรรษา โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม

เวลา ๐๙.๔๕ น. พิธีเปิด

เวลา ๑๐.๐๐ น.  พิธีมอบบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรตามโครงการพระราชดำริ 

เวลา ๑๐.๑๕ น. พิธีปลูกต้นไม้

เวลา ๑๑.๐๐ น.  เสร็จพิธี