การอบรมเชิงปฏิบัติการ Embedded และ IOT

18 มิ.ย. 62 405 คน

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Embedded และ IOT เพื่อบูรณาการ ด้านการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 4934 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน Embedded และ IOT โดยในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 เป็นการอบรมในหัวข้อ "ทฤษฎีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT กับการเกษตรกรรม" และในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เป็นการอบรมในหัวข้อ "Data Mining และ Maching Learning"