Motion Capture for Animation 3D and Augmented Reality

18 มิ.ย. 62 330 คน

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Motion Capture for Animation 3D and Augmented Reality ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 4934 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากร ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด คุณศุภกฤต พวงอินทร์ โดยอาจารย์ อนุสรณ์ ใจแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Motion Capture for Animation 3D and Augmented Reality การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านกราฟิกดีไซน์ สื่อและเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาตามแบบศตวรรษที่ 21 2.เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ สื่อสารและเทคโนโลยีได้จริง เพื่อป้อนสู่ภาครัฐและเอกชนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล