ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ในหนังสือราชการ

8 พ.ค. 62 554 คน

                                                                        

        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒ "กาสะลองเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดทำตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒ "กาสะลองเกมส์" จึงขอให้หน่วยงานนำตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาดังกล่าวข้างต้น ใส่ในหนังสือราชการและซองจดหมาย ตามรูปแบบของเอกสารที่แนบมา