เทคโนโลยีอุตฯ มร.ชร. เดินหน้า MOU มุ่งพัฒนาการศึกษาโลจิสติกส์ Logistics and Supply Chain.

1 เม.ย. 62 493 คน

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2562 ผศ.ดร.มิ่งขวัญ  สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชร.  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ภายใต้ “ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) โดยมี คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ/ ผู้อำนวยการ ITBS  ร่วมลงนาม ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและบริการทางด้านโลจิสติกส์ Logistics and Supply Chain ในการผลิตบัณฑิตทางด้าน Logistics and Supply Chai เพื่อตอบรับกับหลักสูตร Wil ในการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง และเพื่อให้บัณฑิตได้งานทำตรงสายงานวิชาชีพโลจิสติกส์ฯ ที่สถานประกอบการมีความต้องการต่อไป