จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มร.ชร.

27 มี.ค. 62 483 คน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มร.ชร. ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร. โดยมี นางสาวพรรณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร.ชร. กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานสารบรรณ เพื่อให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานด้านเอกสารได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสารบรรณมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ ที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายถึงพื้นฐานความเป็นมาด้านการปฏิบัติงานด้านธุรการแลัความสำคัญของงานธุรการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" โดย คุณสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายระเบียบกลาง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

สำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ "การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์, การจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" โดย คุณสรศักดิ์ ระดาเขตร์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมายระเบียบกลาง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย วิเคราะห์การเขียนหนังสือราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

และในช่วงท้าย นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้กล่าวเปิดการอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของคณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก