สน.วิชาคอมฯ มร.ชร.ประชุมวิชาการ ภูมิภาคอาเซียน

25 มี.ค. 62 421 คน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2562 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร.เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing :  AUC2 2019) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มี.ค. 2562 ณ อาคารเรียนรวมห้อง 10130 โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิต นักศึกษา ต่างสภาบันในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีมหาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมในการประชุมวิชาการในครั้งนี้กว่า 50 มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergranduate Conference in Computing : AUCC) เพิ่มเติม ครั้ง 1 ระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ มรภ.นครราชสีมา,มรภ.อุตรดิตถ์ และ มรภ.ธนบุรี อีกด้วย