มร.ชร. จับมือ กกต.เชียงราย ให้ความรู้และนำนักศึกษารณรงค์เลือกตั้งฯ 62

19 มี.ค. 62 443 คน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงราย (กกต.เชียงราย) จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือเลือกตั้งทั่วไป โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมพยอม มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้งคือ บัตรประชาชน หรือบัตร หลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง