อาจารย์ & นศ. JAPAN พบอธิการบดี หารือร่วมพัฒนาด้านภาษาญี่ปุ่น

14 มี.ค. 62 276 คน

วันที่ 14 มี.ค. 2562 กองวิเทศสัมพันธ์และโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น โดย อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ   ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร. นายธีรวัฒน์ วังมณี ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ อ.รัตน์ติกุล บัวจันทร์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น และอ.อัลณิกา สายน้ำเย็น อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร. ได้นำคณะอาจารย์ประกอบด้วย Prof.Kitano Hiroaki , Prof.Morikawa Natsuno และนักศึกษาจาก Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน เข้าพบท่านอธิการบดี ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2562 นี้