มหัศจรรย์ไทยเท่ : กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2019/12/12 08:30 - 2020/01/12 17:30    0

ขอเชิญร่วมงาน และ ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 8

มหัศจรรย์ไทยเท่ : กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Tourism Imaginations 8th AMAZING THAI-TEH : WELLNESS TOURISM

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับอุดมศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12  ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับอุดมศึกษาให้แก่ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเปิดกว้างให้ทั้งด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการ การส่งเสริมวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยว การยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว การวางแผนและการจัดการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องที่ยวและบริการ


วัน/เดือน/ปีกิจกรรม
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) นำเสนอแบบบรรยาย
โดยสามารถส่งบทความได้ทาง  schooloftourism@crru.ac.th และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่   ลงทะเบียน
20 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
6 ธันวาคม – 10 ธันวาคม 2562แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)
11 พฤศจิกายน 2562ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject)
20 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน
ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://tourismhotel.crru.ac.th/conference2019
12  ธันวาคม 2562ภาคเช้า :  ร่วมฟังเสวนา “สื่อสารการตลาดอย่างไร? ให้โดนใจนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”
ภาคบ่าย : นำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการระดับอุดมศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมภายในงาน 
♦  เที่ยวชมบูธการแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อคนรักสุขภาพ
♦  จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาและชุมชน
♦  ร่วมโหวตรับของที่ระลึก “กิจกรรมโดนใจไทยเท่”