หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานจัดการศึกษาหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร
กองกลาง - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6000 ต่อ 1700 , 1704 - 1708
กองคลัง - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6000 ต่อ 1725 , 1726
กองวิเทศสัมพันธ์ - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6032
กองอาคารสถานที่ - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6027
กองนโยบายและแผน - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6035
กองพัฒนานักศึกษา - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6019
กองบริหารงานบุคคล - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6000 ต่อ 1849 - 1852
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6136 ต่อ 1837, 1838
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0-5377-6000 ต่อ OUR TEAM
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5377-6020
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0-537-76211
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-5377-6018
สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง 053-776-008 ภายใน 1008
สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 0-5377-6030
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 0-5377-6031
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน 0-5377-6028
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0-5377-6022
หน่วยตรวจสอบภายใน 0-5377-6000 ต่อ 1840หน่วยงานบริการโครงการตามพระราชดำริ