ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี

- สำนักวิชานิติศาสตร์                            - สำนักวิชาบัญชี

- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ            - สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

- สำนักวิชาสังคมศาสตร์                       - สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ