สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย : FM103MHz.
วันที่
รายละเอียด
View/Playerมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5377 6000 - 5, แฟกซ์ 0 5377 6001
Copyright © 2015 Chiang Rai Rajabhat University All Right Reserved | Design by oprc.